ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED14-09-2019 (ΑΝΝΟΥΝΑΚΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΣΙΔΑ ) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Thursday, February 1, 2018

Διδασκαλίες του Κέβιν Τρυντώ Νο 1- Kevin Trudeau Teachings No 1


Most people want things in their life to be different.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν τα πράγματα στην ζωή τους να είναι διαφορετικά. 

They have desires they want to attain and achieve.

Έχουν επιθυμίες που θέλουν να κερδίσουν και να πετύχουν.

 They want conditions to change.

Θέλουν οι συνθήκες να αλλάξουν.

They want material things, health, money, better relationships, status, recognition, to be liked, admired and respected, and to be understood (and this list could go on and on).

Θέλουν υλικά αγαθά, υγεία, χρήματα, καλύτερες σχέσεις, κατάσταση, αναγνώριση, να αρέσουν, να εκτιμώνται και να είναι σεβαστοί, και να είναι κατανοητοί (και αυτή η λίστα συνεχίζεται).

Very few people think of attaining: enlightenment; self-realization; complete and total consciousness and awareness; or self-mastery.

Λίγοι άνθρωποι σκέπτονται την επίτευξη: φώτιση, αυτό-αναγνώριση, πλήρης και ολοκληρωμένη συνειδητότητα και επαγρύπνηση,  αυτό κυριαρχία.

 Those words mean nothing to most people. 

Αυτές οι λέξεις δεν σημαίνουν τίποτα στους περισσότερους ανθρώπους.


But if you are reading this, ask yourself if it is true that you DO truly desire to have the following kinds of feelings permeating within you constantly: inner joy; peace; happiness; satisfaction; fulfillment; contentment; acceptance; ecstasy and bliss; and a sense of total certainty, confidence and knowingness; absolute understanding; harmony; equanimity; and the feeling of being totally and completely loved without exception and without any condition.Αλλά αν το διαβάζεις αυτό, ρώτησε τον εαυτό σου, εάν είναι αλήθεια ότι πραγματικά επιθυμείς να έχεις τα παρακάτω είδη από αισθήματα διεισδύοντας μέσα σου συνέχεια: εσώτερη χαρά, ειρήνη, ευτυχία, ικανοποίηση, ολοκλήρωση,  πληρότητα, αποδοχή, έκσταση και ευλογία και και μια πλήρη βεβαιότητα, αυτοπεποίθηση και γνώση, απόλυτη κατανόηση, αρμονία, ισορροπία και το αίσθημα του να είσαι πλήρης και ολοκληρωτικά αγαπημένος χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κάποια αναγκαιότητα.

You can have these inner "feelings". 

Μπορείς να έχεις αυτά εσώτερα «αισθήματα».


These words do not come close to describing the magnificence of this magical "inner state" that comes with "attainment of enlightenment". No physical sense of pleasure in life even comes close or compares to this inner state. This state cannot be described in words. It is ineffable. It can only be experienced. Αυτές οι λέξεις δεν πλησιάζουν κοντά στο να περιγράψουν την μεγαλοπρέπεια αυτής την μαγικής «εσωτερικής κατάστασης» που έρχεται με «εκπλήρωση της φώτισης».
Καμία φυσική αίσθηση ευχαρίστησης στην ζωή δεν έρχεται καν κοντά η συγκρίνεται με αυτήν την εσώτερη κατάσταση. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις.

Είναι ανείπωτη. Μπορεί μόνο να κατανοηθεί εμπειρικά.


It goes beyond anything the human mind can comprehend or imagine, because it is beyond the human mind.Πηγαίνει πέρα απ οτιδήποτε ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει η να φανταστεί, γιατί είναι πέρα από τον ανθρώπινο νου.

And the wonderful thing is, when you have this state, you can manifest in the material world whatever you desire with ease.

Και το υπέροχο πράγμα είναι, όταν έχεις αυτήν την κατάσταση, μπορείς να πραγματοποιήσεις στον υλικό κόσμο ότι επιθυμείς με ευκολία.

You can be, do and have whatever you desire. You can create your dreams easily. Your wish becomes your command. Your inner experience of every moment in life is beyond wonderful and magnificent. 

Μπορείς να είσαι, να κανείς και να έχεις οτιδήποτε επιθυμείς. Μπορείς να δημιουργήσεις τα όνειρα σου εύκολα.

Η επιθυμία σου γίνεται η εντολή σου. Η εσώτερη εμπειρία του κάθε λεπτού στην ζωή είναι μοναδικά υπέροχη και φανταστική.

Δεν υποφέρεις ποτέ!


You never suffer! 
https://www.facebook.com/TheKevinTrudeau/

*Translated into Greek language by author/poet Katerina Kostaki/Katerina Kostaki Professional Page (Facebook)
*Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από την συγγραφέα/ποιήτρια Κατερίνα Κωστάκη

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο στα ελληνικά/Watch the relative video in Greek  👉 εδω/here

No comments:

Copyright by

INNER VOICES WITHIN

INNER VOICES WITHIN
Available on Amazon.com!
 
ACADEMY OF INNER LIGHT
Ομάδα με ρύθμιση απορρήτου Κλειστή · 2.750 μέλη
Γίνετε μέλος της ομάδας
☀Academy of Inner Light ☀ is founded by the Greek Spiritual author, poetess and healer Katerina Kostaki. "Academy of Inner Light " is an international...
 

Become a Patron

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AFFILIATE LINKS

Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.