ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

THE ANGELS PLANET (BOOK) BY VISIONARY AUTHOR KATERINA KOSTAKI

Sunday, January 8, 2017

Kevin Trudeau on Success Secrets-Ο Κέβιν Τρυντώ για τα Μυστικά της Επιτυχίας


Let me share 2 secrets that will give you success in every area of your life.
Επιτρέψτε μου να μοιραστώ 2 μυστικά που θα σας προσφέρουν επιτυχία σε κάθε τομέα της ζωής σας.

 First, live in the present moment, be in present time, fully experience and focus on the "now". 
Πρώτα, ζήστε στην παρούσα στιγμή, να είστε στον παρόν χρόνο, πλήρη εμπειρία και συγκέντρωση στο "τώρα".

If you examine your thoughts, you will find that you are almost always thinking about the past, or the future. 
Εάν εξετάσετε τις σκέψεις σας, θα βρείτε ότι σχεδόν πάντα σκέφτεστε το παρελθόν, η το μέλλον.

Most people think of the past with some form of guilt, regret or negative feelings.
Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται το παρελθόν με κάποια μορφή ενοχής, μετάνοιας ή αρνητικά συναισθήματα.


When you are not thinking about the past, most people's thoughts are about the future: what they want or do not want to happen (and most of these future thoughts are fear based).

Όταν δεν σκέφτεστε το παρελθόν, οι σκέψεις  των περισσότερων ανθρώπων έχουν σχέση με το μέλλον: τι θέλουν ή τι δεν θέλουν να συμβεί (και οι περισσότερες σκέψεις για το μέλλον έχουν βάση τον φόβο).


 Most people never really are thinking about and focusing on the moment they are experiencing. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ αληθινά δεν σκέφτονται και δεν επικεντρώνονται στο λεπτό που ζουν σαν εμπειρία.

If you can focus on the "now", the moment you are living and experiencing, you will release your inner peace and joy.
Αν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στο "τώρα", το λεπτό που ζείτε και βιώνετε σαν εμπειρία, θα απελευθερώσετε την εσωτερική ειρήνη και χαρά.


You will also vibrate frequencies that will allow you to create the life you "want".

Θα εκπέμπετε επίσης συχνότητες που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε την ζωή που "θέλετε".


 The second secret is to truly love and cherish yourself. 
Το δεύτερο μυστικό είναι να αγαπάς και να χαίρεσαι τον εαυτό σου.

When you love yourself without judgment, you can BE the love that you ARE.
Όταν αγαπάς τον εαυτό σου χωρίς κρίση, μπορείς να ΓΙΝΕΙΣ η αγάπη που ΕΊΣΑΙ.

 When this happens, you are blissful. 
Όταν αυτό συμβαίνει, είστε γεμάτοι ευλογία.


You will live in the moment with grace and ease.

Θα ζήσετε στο λεπτό με χάρη και ηρεμία.


 You will radiate love, attract your "desires", and create a magical glorious life filled with peace, contentment and fulfillment.
Θα ακτινοβολείτε αγάπη, θα έλκετε τις "επιθυμίες" σας, και θα δημιουργείτε μια μαγική δοξασμένη ζωή  γεμάτη, ειρήνη, επάρκεια και ολοκλήρωση.


You will be happy no matter what the conditions are, yet all the conditions will be better than ever anyway. 

Θα είστε χαρούμενοι ανεξάρτητα ποιες είναι οι συνθήκες, αλλά τελικά οι συνθήκες θα είναι καλύτερες από ποτέ άλλοτε.


You are deeply and unconditionally loved so love yourself and experience what is already yours...your own magnificence. 
Είστε βαθιά και άνευ όρων αγαπημένοι γι αυτό αγαπήστε τον εαυτό σας και βιώστε την εμπειρία που είναι ήδη δική σας...η φανταστιστότητα σας.

Much love...KT
Με αγάπη ΚΤ


Μετάφραση απο το πρωτότυπο στα Ελληνικά απο την συγγραφέα-ποιήτρια Κατερίνα Κωστάκη
Translation from the original text into Greek language by author-poet Katerina Kostaki

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο εδω

No comments:

Copyright by

INNER VOICES WITHIN

INNER VOICES WITHIN
Available on Amazon.com!
 
ACADEMY OF INNER LIGHT
Ομάδα με ρύθμιση απορρήτου Κλειστή · 2.750 μέλη
Γίνετε μέλος της ομάδας
☀Academy of Inner Light ☀ is founded by the Greek Spiritual author, poetess and healer Katerina Kostaki. "Academy of Inner Light " is an international...
 

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Become a Patron

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.