ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

THE ANGELS PLANET (BOOK) BY VISIONARY AUTHOR KATERINA KOSTAKI

Tuesday, September 10, 2019

Η ΕΥΧΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ (YWIYC-CD 2 TEACHABILITY INDEX)/KEVIN TRUDEAU
Teachability index.  
Δείκτης Εκπαιδευτικότητας.

All right for those of you on the CD that can't hear the question, the question was on teachability index. 
Για όλους εσάς που ακούτε το CD και δεν μπορείτε να ακούσετε την ερώτηση, η ερώτηση ήταν σχετικά με το Δείκτη Εκπαιδευτικότητας.

The question was how do you know that you have a high teachability index, how can you know that you have a high willingness to learn and how can you know that you have a high willingness to accept change?  
Η ερώτηση ήταν πως γνωρίζετε οτι έχετε έναν υψηλό δείκτη εκπαιδευτικότητας,  πως μπορείτε να γνωρίζετε οτι έχετε μια υψηλή θεληματικότητα να μάθετε και πως μπορείτε να γνωρίζετε οτι έχετε μια υψηλή θεληματικότητα για να δεχτείτε την αλλαγή;

Maybe you think you have a high willingness to learn, but you really don't.
Μπορεί να νομίζετε οτι έχετε μια υψηλή θεληματικότητα να μάθετε, αλλά δεν έχετε στην πραγματικότητα.

There are two answers to that.  
Υπάρχουν δυο απαντήσεις σε αυτό.

The first answer is what are you willing to give up?
Η πρώτη απάντηση είναι τι προτίθεστε να εγκαταλείψετε;

  What's your favorite thing? 
Ποιό είναι το αγαπημένο σας πράγμα;

This is a simple test. 
Αυτό είναι ένα απλό τέστ.

If one of your favorite things is golfing, are you willing to put the golf clubs away for a year?  
Εάν ένα απο τα αγαπημένα σας πράγματα είναι το γκόλφ, προτίθεστε να βάλετε το γκόλφ στην άκρη για ένα χρόνο;

If your favorite thing is watching TV, are you willing to not watch TV for a week, or if you watch X number of hours a night, are you willing to cut down to one hour a night or half an hour a night?  
Εάν το αγαπημένο σας πράγμα είναι να παρακολουθείτε τηλεόραση, προτίθεστε να μην παρακολουθείτε τηλόραση για μια βδομάδα, ή εάν παρακολουθείτε τον Χ αριθμό ωρών την νύκτα, προτίθεστε να τον μειώσετε στην μια ώρα την νύχτα ή στην μισή ώρα την νύχτα;

What's your favorite TV show, lets be real specific here, what's your favorite TV show that you have to watch all the time?  
Ποιό είναι το αγαπημένο σας σόου της τηλεόρασης, ας γίνουμε αληθινά ακριβείς εδώ, ποιό είναι το αγαπημένο σας τηλεοπτικό σόου που το παρακολουθείτε όλη την ώρα;

Are you willing not to watch it for a year? 
Προτίθεστε να μην το παρακολουθείτε για ένα χρόνο;

That will tell you what you're willingness to learn is? 
Αυτό μπορεί να πεί ποιά είναι η θεληματικότητα σας να μάθετε;

What's your favorite thing, are you willing to give it up? 
Ποιό είναι το αγαπημένο σας πράγμα που προτίθεστε να εγκαταλείψετε;

That will really tell you what your willingness to learn is.
Αυτό πραγματικά θα σας πει ποιά είναι η θεληματικότητα σας.

  Now the question is what if I want a high willingness to learn but I just can't seem to motivate myself to give up the things I love the most? 
Τώρα ή ερώτηση είναι και εάν θέλω μια υψηλή θεληματικότητα να μάθω, αλλά δεν φαίνεται να μπορώ να παρακινήσω τον εαυτό μου να εγκαταλείψει τα πράγματα  που αγαπώ περισσότερο.

Can I still have a high willingness to learn? 
Μπορώ να έχω ακόμη μια υψηλή θεληματικότητα να μάθω;

The answer is yes.  
Η απάντηση είναι ναι.

First you have to determine where your teachability index is right now.
Πρώτα πρέπει να προσδιορίσεις που βρίσκεται τώρα ο Δείκτης Εκπαιδευτικότητας.

  If its not ten and ten, ten willingness to learn, ten willingness to accept change, it doesn't mean you go home, it doesn't mean you shut the CD’s off and say forget it, I can't learn this, I don't have a high willingness to learn. 
Εάν δεν είναι δέκα στα δέκα, δέκα θεληματικότητα να μάθεις, δέκα θεληματικότητα να αλλάξεις, δεν σημαίνει οτι πας στο σπιτάκι σου, δεν σημαίνει οτι κλείνεις το CD και λες ξέχνα το, δεν μπορώ να το μάθω αυτό, δεν έχω την υψηλή θεληματικότητα να μάθω.

It just means that you have to acknowledge that I don't have a high willingness to learn. 
Απλά σημαίνει οτι πρέπει να αναγνωρίσεις οτι απλά δεν έχεις μια υψηλή θεληματικότητα να μάθεις.

Let’s say that you want to play golf and you've never golfed before.  
Ας πούμε οτι θέλεις να παίξεις γκολφ και δεν έχεις παίξει γκολφ ποτέ ξανά. 

Well that means you're starting at a very bad place, you've never played golf before. 
Λοιπόν αυτό σημαίνει οτι ξεκινάς απο ένα κακό σημείο, όπου δεν έχεις παίξει γκολφ ποτέ ξανά.

So you want to play a round of golf and you want to enjoy yourself, but you've never played golf before so going on a golf course you're going to be hacking up the course, you're probably going to be miserable.  
Έτσι θέλεις να παίξεις έναν γύρο γκόλφ και θέλεις να το διασκεδάσεις, αλλά ποτέ δεν έχεις παίξει γκόλφ ξανά πριν έτσι πηγαίνοντας σε ένα σεμινάριο πρόκειται να  διαλύσεις το σεμινάριο, πρόκειται μάλλον να γίνεις μίζερος.

Your goal is to have a great time playing golf.  
Ο σκοπός σου είναι να περάσεις καλά παίζοντας γκόλφ.

That's okay because you know I'm starting here, so the point is your goal, and this is important that you understand this, your goal is always the first thing in front of you. 
Αυτό είνα ιεντάξει γιατί ξέρεις οτι ξεκινάω εδω, αυτός είναι ο στόχος σου, και αυτό είναι σημαντικό που το καταλαβαίνεις αυτό, ο σκοπός σου είναι πάντα το πρώτο πράγμα μπροστά στα μάτια σου.

Some of you think your goal is to manifest your desires, some of you think your goal is to learn this information, some of think your goal is to make a million dollars. 
Μερικοί απο εσάς νομίζετε οτι ο σκοπός σας είναι να εκπληρώσετε τις επιθυμίες σας, μερικοί νομίζετε οτι ο σκοπός σας είναι να μάθετε αυτήν την πληροφορία, κάποιοι νομίζετε οτι ο σκοπός σας είναι να αποκτήσετε μερικά εκατομμύρια δολλάρια.

No that's not true.
Οχι αυτό δεν είναι αλήθεια.

Everyone’s goal, everyone’s first objective is different. 
Ο σκοπός του καθενός, ο πρώτος στόχος  του καθενός είναι διαφορετικός.

Its the first thing in front of you, which means if you are a ten and ten, you goal is not to get a hundred percent teachability index, you're there, so your goal is going to be the next step from there.  
Είναι το πρώτο πράγμα μπροστά στα μάτια σου, που σημαίνει οτι εάν είσαι δέκα στα δέκα, ο σκοπός σου δεν είναι να αποκτήσεις εκατό τοις εκατό ποσοστό Δείκτη Εκπαιδευτικότητας, είσαι εκεί, έτσι ο σκοπός σου πρόκειται να είναι το επόμενο βήμα απο εκεί.

But if you're sitting over here and you acknowledge that your teachability index is five and five, only twenty five percent, your goal then is to get to a hundred percent teachability index.  
Αλλά εάν στέκεσαι εκεί πέρα και γνωρίζεις οτι ο Δείκτης Εκπαιδευτικότητας σου είναι πέντε και πέντε, μόνο εικοσι πέντε τοις εκατό ποσοστό, ο σκοπός σου τότε είναι να φτάσεις σε ένα εκατό τοις εκατό Δείκτης Εκπαιδευτικότητας.

That is your objective. 
Αυτός είναι ο στόχος σου.

Do you understand that?
Το καταλαβαίνεις αυτό;

Key point, your objective, your goal, what you focus on is always what's in front of you, what the next step is, so the first step, if we stepped these out, the first step is you need to decide who should you listen to? 
Σημείο κλειδί, ο στόχος σου, ο σκοπός σου, σε οτι επικεντρώνεσαι είναι  αυτό που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια σου, αυτό που είναι το επόμενο βήμα, έτσι το πρώτο βήμα, εάν τα βγάλουμε έξω, το πρώτο βήμα σου είναι η ανάγκη σου να αποφασίσεις ποιόν θα ακούς;

Are you going to listen to the gurus who write the books that make up stories, because they can't find a real person on Planet Earth that actually did what they think is the secret to success, because if their secret to success is so true, lets find one person that did it. 
Πρόκειται να ακούς στους γκουρού που γράφουν βιβλία που δημιουργούν ιστορίες, επειδή δεν μπορούν να βρούν ένα αληθινό άνθρωπο στον Πλανήτη Γη, που να έχει εφαρμόσει οτι θεωρούν ως μυστικό στην επιτυχία, γιατί εάν το δικό τους μυστικό στην επιτυχία είναι τόσο αληθινό, ας βρούμε ένα άτομο που να το έχει εφαρμόσει.
KEVIN TRUDEAU
YWIYC CD 2
(YOUR WISH IS YOUR COMMAND)
ΚΕΒΙΝ ΤΡΥΝΤΩ 
(Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΟΥ ΣΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ - CD 2)

*TRANSLATION FROM THE GENUINE YWIYC TRΑNSCRIPTS FROM ENGLISH  INTO GREEK LANGUAGE
BY VISIONARY AUTHOR POET HEALER KATERINA KOSTAKI
*ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΣΟΥ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ 

No comments:

BECOME AN INFLUENCER!

Katerina Kostaki is an Intellifluence Trusted Blogger

Copyright by

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.