ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

THE ANGELS PLANET (BOOK) BY VISIONARY AUTHOR KATERINA KOSTAKI

Tuesday, April 7, 2020

KEVIN TRUDEAU COVID-19 UPDATE #6 & #7-ΚΕΒΙΝ ΤΡΥΝΤΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6η/7η ΓΙΑ COVID-19This is "Coronavirus Update #6".

Αυτή είναι η "Coronavirus Ενημέρωση #6".

If you have not read the previous 5 updates, I highly encourage you to read them in order to get all the facts. 
Εάν δεν έχετε διαβάσει τις προηγούμενες 5 ενημερώσεις, σας ενθαρρύνω να τις διαβάσετε με σκοπό να μάθετε όλα τα γεγονότα.

CLICK HERE for those updates.

Πατήστε εδώ γι αυτές τις ενημερώσεις.

They are also available at
Επίσης είναι διαθέσιμες και εδώ:


and on this Facebook Page
και στην Σελίδα στο Facebook.In update #4 I give my "sources"
Στην ενημέρωση #4 σας δίνω τις πηγές μου. 

This information is authentic and documented.
Η πληροφορία είναι αυθεντική και στοιχειοθετημένη.

The media is lying to you, misleading you and deceiving you. 
Τα μέσα ενημέρωσης σας λένε ψέμματα, παραπλανούν και εξαπατούν.

They are being totally irresponsible.
Είναι εντελώς ανεύθυνα.


A conference call was held with several of the top executives of the mainstream media outlets including CNN; ABC News; NBC News;
Πραγματοποιήθηκε τηλε-διάσκεψη με πολλά από τα κορυφαία στελέχη των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου του CNN, ABC News, NBC News. The NY Times; and several others.
Οι ΝΥ Times και άλλα πολλά.Here is what was said on the call:
Αυτό ειπώθηκε στην κλήση:

"We all need to work together to create as much fear and panic as possible". 
"Πρέπει να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο πανικό".

We can shut down and kill the US economy and make sure Trump is not reelected.
Μπορούμε να κλείσουμε και να σκοτώσουμε την οικονομία των Η.Π.Α. και να βεβαιωθούμε οτι ο Τράμπ δεν θα επαναεκλεγεί.

 If we create enough destruction to the economy, we can get the end result we want even if Trump stays in office."
Εάν δημιουργήσουμε αρκετή καταστροφή στην οικονομία, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που επιθυμούμε ακόμη και αν ο Τράμπ παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

I will explain the "reasons" why this virus is being touted as a "global emergency" in a moment. 
Θα εξηγήσω τους "λόγους" γιατί αυτός ο ιός πλασάρεται σαν  "παγκόσμια επείγουσα ανάγκη" σε ένα λεπτό.

First let's look at the facts.
Πρώτα απο όλα ας κοιτάξουμε στα γεγονότα.

As of today the facts are still the same:
Μέχρι σήμερα τα γεγονότα είναι ακόμη τα ίδια:

-This virus is spreading the same as a normal flu, it is not spreading "faster" or in ways that will make hundreds of millions more people get this virus as compared to a regular flu (check out my last update where I explain the city of Vo Italy and the Diamond Princess cruise ship that proves this is true).
Ο ιός εξαπλώνεται όπως το ίδιο όπως η κανονική γρίππη, δεν απλώνεται γρηγορότερα ή με τρόπους που θα κάνει δεκάδες εκατομμύρια περισσότερους  ανθρώπους να κολλήσουν συγκριτικά με την συνηθισμένη γρίππη (τσεκάρετε την τελευταία ενημέρωση όπου εξηγώ για την πόλη Vo στην Ιταλία και το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess που αποδεικνύει οτι αυτό είναι αληθινό).

-This virus is NOT deadly.
-Ο ιός ΔΕΝ είναι θανατηφόρος.

 The fatality rate is about the same as a regular Flu (slightly higher for those who are "high risk" and LOWER for 99% of people").

Ο βαθμός θνησιμότητας είναι σχεδόν ο ίδιος όπως και στην συνηθισμένη Γρίππη (ελάχιστα υψηλότερος γι αυτούς που είναι στην ομάδα "υψηλού κινδύνου" και ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ για το 99% των ανθρώπων).

-This virus does NOT cause worse symptoms than a regular flu.
Ο ιός ΔΕΝ δημιουργεί χειρότερα συμπτώματα απο την συνηθισμένη γρίππη.

 In actual fact, over 90% of people that have tested positive never show any symptoms.

Στην πραγματικότητα, πάνω απο το 90% των ανθρώπων που έχουν κάνει τέστ και είναι θετικοί δεν έδειξαν κανένα σύμπτωμα.

 The only people that show severe symptoms are those with pre existing medical conditions.

Οι μόνοι άνθρωποι που δείχνουν έντονα συμπτώματα είναι εκείνοι με προ-υπάρχουσες ιατρικές συνθήκες.

 If you get this virus, unless you are in a high risk category, you will show MUCH milder symptoms than if you got the regular flu or cold.

Εάν λάβετε τον ιό, εκτός εάν είστε σε μια κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα δείξετε  ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ  ήπια συμπτώματα απο όταν θα κολλούσες την συνηθισμένη γρίππη ή κρύωμα.

 This is very important and good news.

Αυτά είναι πολύ σημαντικά και καλά νέα.

-The Italian government announced that 99% of all deaths in Italy were people with pre existing medical conditions. 
Η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε οτι το 99% των θανάτων στην Ιταλία είναι άνθρωποι με προ-υπάρχουσες ιατρικές συνθήκες.

In fact they said that most of these people died of OTHER causes, NOT the virus. 

Στην πραγματικότητα είπαν οτι οι περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν απο ΑΛΛΕΣ αιτίες, ΟΧΙ απο τον ιό.

They did not die because of the virus, they died and HAD the virus.

Δεν πέθαναν απο τον ιό, πέθαναν και ΕΙΧΑΝ τον ιό.

-The number of deaths in Italy in Jan, Feb, and March of last year was the same as the number this year. 
Ο αριθμός των θανάτων στην Ιταλία τον Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη της προηγούμενης χρονιάς ήταν ο ίδιος όπως είναι και ο αριθμός αυτόν τον χρόνο.

This means that the very old and very sick people in Italy that have died (and had the coronavirus), were already so sick they were already about to die. 

Αυτό σημαίνει οτι οι πολύ ηλικιωμένοι και άρρωστοι άνθρωποι στην Ιταλία έχουν πεθάνει (και είχαν τον κοροναιό),ήταν ήδη πολύ άρρωστοι και ήταν έτοιμοι να πεθάνουν.

The virus did not "kill them".

Ο ιός δεν τους σκότωσε.

Fred Smith, the CEO of Federal Express was interviewed on CNBC. He stated that FedEx has over 700 full time employees in Wuhan China. 
Ο Φρέντ Σμιθ, ο Δ/νων της Federal Express είχε δώσει συνέντευξη στο CNBC. Δήλωσε οτι η FedEx είχε πάνω απο 700 εργαζόμενους πλήρους εργασίας στην πόλη της Ουχάν.

This is the city where the virus started.

Αυτή είναι η πόλη όπου ξεκίνησε ο ιός. 

All FedEx employees were tested. 

Όλοι οι εργαζόμενοι της FedEx πέρασαν απο τέστ.

Only 7 tested positive. 

Μόνο 7 βγήκαν θετικοί.

Here is the best part....NO ONE showed ANY SYMPTOMS. 

Αυτό είναι το καλύτερο σημείο... ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ.

This is very good news.

Αυτά είναι πολύ καλά νέα. 

Again this is evidence that the virus spreads the same as a regular flu, is NOT deadly, and most people will NOT show any symptoms.

Και πάλι αυτό είναι απόδειξη οτι ο ιός εξαπλώνεται το ίδιο όπως και η συνηθισμένη γρίππη, ΔΕΝ είναι θανατηφόρος, και οι περισσότεροι άνθρωποι ΔΕΝ θα δείξουν κανένα σύμπτωμα.

The media is making people believe things that are simply not true.
Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν πράγματα που απλά δεν είναι αληθινά.

Why are they doing this? 
Γιατί το κάνουν αυτό;

Over the last few days I have talked with many of my global sources (see update #4 for a partial list of my sources). 

Τις τελευταίες ημέρες έχω μιλήσει με πάρα πολλές παγκόσμιες πηγές (δες τε την ενημέρωση #4 για μια περιληπτική λίστα με τις πηγές μου).

Here is what I have been told.

Εδώ είναι οτι μου έχουν πει.

"As soon as Trump won the election, a worldwide effort of the Globalist Elites has been put together to get him out of office.
"Μόλις ο Τράμπ κέρδισε τις εκλογές, μια παγκόσμια προσπάθεια της Ελίτ των Παγκοσμιοποιητών έχει ενωθεί για να τον διώξουν απο το Λευκό Οίκο".

 The idea was to actually get him out of office by making him quit, forcing him out, or at least damage him so he would not win another term.

Η ιδέα ήταν στην ουσία να τον διώξουν απο τον Λευκό Οίκο με το να τον κάνουν να παραιτηθεί, να σπρώξουν να φύγει, ή τουλάχιστον να τον βλάψουν έτσι ώστε να μην κερδίσει άλλον γύρο.

First it was to make the repeated claim that Trump worked with the Russian Government to rig the election so he would win.
Πρώτα απο όλα για να κάνουν μια επαναλαμβανόμενη απαίτηση οτι ο Τράμπ εργάστηκε με την Ρωσική Κυβέρνηση για να μανουβράρει τις εκλογές ώστε να κερδίσει.

 That was proven to be 100% false, but "they" thought that it would damage Trump enough to make him quit or hurt him enough so that he would have no chance of winning another term. But the plan failed.

Αυτό αποδείχτηκε οτι ήταν 100% λάθος, αλλά σκέφτηκαν αυτοί οτι θα βλάψουν τον Τράμπ αρκετά για να τον κάνουν να παραιτηθεί ή να του κάνουν κακό αρκετά ώστε να μην έχει καμία ευκαιρία να κερδίσει κάποιον άλλον γύρο. Αλλά το σχέδιο απέτυχε.

Within a few weeks after the Russia investigation was over, impeachment was put into full swing.
Μέσα σε λίγε εβδομάδες αφότου η έρευνα για την Ρωσσία ολοκληρώθηκε, μια κατηγορία τέθηκε σε πλήρη εξέλιξη. 

This also failed. 

Και αυτή επίσης απέτυχε.

In fact, Trump was strengthened by both of these ploys.

Στην πραγματικότητα, ο Τράμπ ενδυναμώθηκε και απο τα δυο σενάρια.

Within just a few weeks after the impeachment ended (and Trumps approvals at all time highs), the next ploy was initiated: Destroy the US Economy.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες μετά το τέλος της κατηγορίας (και τις εγκρίσεις του Τράμπ να είναι σε ύψη), τοεπόμενο σενάριο/σχέδιο εφαρμόστηκε:
Καταστρέψτε την Οικονομία των Η.Π.Α.

The plan is simple. 
Το σχέδιο είναι απλό.

Destroy the US Economy and therefore Trump has nothing to run on

Καταστρέψτε την Οικονομία των Η.Π.Α. και έτσι ο Τράμπ δεν έχει τίποτα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί (λειτουργήσει).

Hopefully, Trump will not handle the crisis well and that can be used against him as well. 

Ευτυχώς ο Τράμπ δεν θα χειριστεί την κρίση καλά και αυτό θα χρησιμοποιηθεί εναντίο του όπως πάντα.

This way Trump will lose the election."

Με αυτόν τον τρόπο ο Τράμπ θα χάσει τις εκλογές".

There is much, much more to this that I will be revealing exclusively to members of The Global Information Network. 
Υπάρχουν πολλά πολλά περισσότερα σε αυτό που θα αποκαλύψω αποκλειστικά σε μέλη του The Global Information Network.

The bottom line is this: This will pass.
Η τελική γραμμή είναι αυτή: Αυτό θα περάσει.

 Yes, America is much more vulnerable than other countries for many reasons as I talked about in previous updates.

Ναι, η Αμερική είναι πολύ περισσότερο ευάλωτη απο άλλες χώρες για πολλούς λόγους και μίλησα γι αυτό σε προηγούμενες ενημερώσεις.

 The main reason more people will get very sick and die here in America than in other countries is because Americans consume 60% of all pharmaceutical drugs.

Ο κύριος λόγος που πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και πεθάνουν εδω στη νΑμερική απο άλλες χώρες είναι γιατί οι Αμερικάνοι καταναλώνουν το 60% όλων των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

 Think about that! 

Σκεφτείτε το!

American's take more drugs, more frequently than any other country. 

Οι Αμερικάνοι πάιρνουν περισσότερα φάρμακα πιο συχνά απο κάθε άλλη χώρα.

We have the highest rates of every major disease including obesity.

Έχουμε τους μεγαλύτερους δείκτες απο κάθε μεγάλη αρρώστια συμπεριλαμβανομένης και της παχυσαρκίας. 

 Many of these drugs (like any and all steroids people take for pain), increase your risk of infection and decrease your ability to fight off an infection.

Πολλά απο αυτά τα φάρμακα (όπως και τα στεροειδή που παίρνουν οι άνθρωποι για τον πόνο), αυξάνουν τον κίνδυνο της μόλυνσης και μειώνουν την ικανότητα σας να καταπολεμάτε αυτήν την μόλυνση.

This means that America has more people that are susceptible to getting this virus and more people that will not be able to fight it off. 
Αυτό σημαίνει οτι η Αμερική έχει περισσότερους ανθρώπους που είναι δεκτικοί στο να κολλήσουν αυτόν τον ιό και περισσότεροι άνθρωποι που δεν θα είναι ικανοί να τον καταπολεμήσουν.

This means America will get hit hard with lots of cases and lots of deaths, but it will still be in line with the regular Flu and other outbreaks.

Αυτό σημαίνει οτι η Αμερική θα δεχτεί ισχυρό κτύπημαμε πολλές περιπτώσεις και πολλούς θανάτους, θα είναι ακόμη στην σειρά με την συνηθισμένη Γρίππη και άλλες επιδημικές εκρήξεις.

I encourage you to read the #1 NY Times bestselling book "Natural Cures They Don't Want You to Know About" (https://amzn.to/3bLreon) and "More Natural Cures Revealed" (https://amzn.to/2UV4f3S).

Σας ενθαρρύνω να διαβάσετε το #1 μπεστ σέλλερ βιβλίο σύμφωνα με το NY Times "Φυσικές Θεραπείες που Αυτοί δεν Θέλουν να Γνωρίζεις" (https://amzn.to/3bLreon) και "Περισσότερες  Φυσικές Θεραπείες Αποκαλύπτονται" (https://amzn.to/2UV4f3S).


In my next update, I will talk about the economic impact, more about the Globalist Agenda, and any other new news that I get (and I get information daily).
Στην επόμενη ενημέρωση μου, θα μιλήσω για την οικονομική επιρροή, περισσότερο για την Παγκόσμια Ατζέντα, και κάθε άλλο νέο που λαμβάνω (και λαμβάνω ενημέρωση καθημερινά).

I am also going to be revealing all the financial opportunities that are becoming available. 
Επίσης θα αποκαλύψω όλες τις οικονομικές ευκαιρίες που γίνονται διαθέσιμες.

This is the greatest time in the last 50 years to make money, build a business and create wealth. 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή στα τελευταία 50 χρόνια για να κάνει κάποιους χρήματα, να χτίσει μια επιχείρηση και να δημιουργήσει πλούτο.

But you must know what to do and where to do it.

Αλλά πρέπει να γνωρίζετε τι να κάνετε και που να το κάνετε.

Don't be frightened, or panic. 
Να μην φοβάστε και πανικοβάλλεστε.

Look for the gold, look for the silver lining and find the "good" in this.

Κοιτάξτε για τον χρυσό, κοιτάξτε για την εένδυση στο ασήμι ακι βρέστε το καλό σε αυτό.

Oh, one more thing. 
Α, και κάτι ακόμη.

You might have heard about Senators selling all their stock (tens of millions) right before the 'crash". 


Θα έχετε ακούσει για τους Γερουσιαστές να πουλάνει ολο το απόθεμα τους (δεκάδες εκατομμύρια) λίγο πριν απο την "συντριβή".


How did they know?! 

Πως το ήξεραν;

I will tell you. 

Θα σας πω.

In fact, MANY insiders all around the world were "tipped off" to what the media was preparing to do to "kill the stock market and economy".

Στην πραγματικότητα, ΠΟΛΛΟΊ εσωτερικοί πληροφοριοδότες σε όλον τον κόσμο είχαν λάβει ιδιαίτερη πληροφορία για οτι τα μέσα ενημέρωσης ετοιμάζονταν να κάνουν να σκοτώσουν τα αποθέματα αγοράς και την οικονομία.

 Those "insiders" all got out of the market when the DOW was at around 28,000! 

Αυτοί οι "εσωτερικοί πληροφοριοδότες" βγήκαν απο την αγορά όταν ο δείκτης είχε φτάσει στο 28.000!


This and much more evidence I will release shows that this is all being staged and orchestrated for a specific political agenda.

Αυτή και ακόμη περισσότερη απόδειξη θα δώσω και θα δείξει οτι όλα είχαν σχεδιαστεί και οργανωθεί απο μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα.

Smile. Be happy. 
Χαμογελάστε. Να είστε χαρούμενοι.

This will pass and things will BOOM like you have never seen in your lifetime.

Αυτό θα περάσει και τα πράγματα θα ΕΚΤΙΝΑΧΘΟΥΝ όπως δεν έχετε δει ποτέ πριν στην ζωή σας.

Much love,
Πολλή αγάπη

Kevin Trudeau
Κέβιν Τρυντώ

This is "Coronavirus Update #7".
Αυτή είναι η "Coronavirus Ενημέρωση #7".


As of today, here is a summary on the Virus:
Για σήμερα έχουμε, αυτή είναι η περίληψη του Ιού:

-this virus is NOT deadly
-αυτός ο ιός ΔΕΝ είναι θανατηφόρος

-98% of people who have tested positive for this virus will NEVER feel it and NEVER show any symptoms
-Το 98% των ανθρώπων που έχουν βγεί θετικοί γι αυτόν τον ιό δεν θα νιώσουν ΠΟΤΕ αυτόν τον ιό και ΠΟΤΕ δεν θα δείξουν συμπτώματα.

-this virus is spreading in the same manner and speed as a regular flu
-αυτός ο ιός απλώνεται με τον ίδιο τρόπο και επιταγχύνεται όπως η συνηθισμένη γρίππη

-the "high risk group" will have a high percentage (around 5-10%) that experience severe symptoms and have a higher fatality rate (around 1-3%) than everyone else (these numbers could change)
-η ομάδα υψηλού κινδύνου θα έχει ένα υψηλό ποσοστό (γύρω στο 5-10%) που θα έχουν έντονα συμπτώματα και θα έχουν έναν υψηλότερο βαθμό θνησιμότητας  (γύρω στο 1-3%) απο τον καθέναν (αυτοί οι αριθμοί μπορούν να αλλάξουν).

-the high risk group includes anyone who:
-η ομάδα υψηλού κινδύνου περιλαμβάνειτον καθένα που:

*is elderly and has pre-existing medical conditions

-είναι ηλικιωμένος και έχει προυπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις

*has asthma
έχει άσθμα

*has any kind of lung or respiratory issues
-έχει κάθε είδους πρόβλημα με τους πνεύμονες η θέματα με το αναπνευστικό 

*has a compromised or weakened or suppressed immune system
-έχει ένα συμβιβασμένο ή αδύνατο ή καταπιεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα

*is a heavy smoker
-είναι μεγάλος καπνιστής

*is on chemotherapy
-βρίσκεται σε χημειοθεραπεία

*takes ANY prescription or non-prescription 
drug that has as a side effect of "increases your risk of infection" and/or "reduces your ability to fight off infection”
-παίρνει ΚΑΘΕ συνταγή ή μη συνταγή φαρμακου που έχει παρενέργειες του "να αναπτύσει τον κίνδυνο μόλυνσης" και/η "να μειώνει την ικανότητα σου να καταπολεμάς την μόλυνση"

*has COPD
-να έχει ΧΑΠ (ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ)

*has heart disease
-έχει καρδιακό πρόβλημα

-the number of people that actually had or have the virus is between 10-50 times higher than the number of "confirmed" cases
-Ο αριθμός των ανθρώπων που πράγματι είχαν ή έχουν τον ιό είναι μταξύ 10-50 φορές υψηλότερος απο τον αριθμό των ανθρώπων των επιβεβαιωμένων πριπτώσεων

 (This is very good news, as this means the overall fatality rate is MUCH lower than it appears.)

(Αυτά είναι πολύ καλά νέα, καθώς αυτό σημαίνει οτι ο συνολικός βαθμός  θνησιμότητας  είανι ΠΟΛΥ χαμηλότερος απο αυτόν που εμφανίζεται).

-the Centers for Disease Control issued a "worst case scenario":
-Το Κέντρο Ελέγχουν Αθενειών έβγαλε το χειρότερο σενάριο:


by July 1st - 80 million Americans infected and 500,000 deaths (about 2/10ths of 1% of the US population, which is extremely low)
απο την 1η Ιουλίου 80 εκατομμύρια Αμερικανών θα έχουν μολυνθεί και 500.000 θάνατοι (γύρω στο 2/10 του 1% του πληθυσμού των Η.Π.Α, που είναι εξαιρετικά χαμηλό)


-this virus is "nothing" compared to:
-ο ιός με τίποτα δεν συγκρίνεται με:

*The Plague (40-50% of the world's population died)
-Την Πανώλη (40-50% του παγκόσμιου πληθυσμού πέθανε)

*The Spanish Flu of 1918 (3-5% of the world's population died and it had a 10-20% fatality rate)
-Η Ισπανική Γρίππη του 1918 (3-5% του παγκόσμιου πληθυσμού πέθανε και είχε ένα βαθμό θνησιμότητας του 10-20%) 

*The Hong Kong Flu of 1968 (15% of Hong Kong's population died)
-Η Γρίππη του Χόνγκ Κόνγκ του 1968 (15% του πληθυσμού του Χόνγκ Κόνγκ πέθανε)

*The 1960 China famine (over 20% of the Chinese population died of starvation)
-Τον Κινέζικο Λιμό ( πάνω απο το 20% του Κινέζικου Πληθυσμού πέθανε απο Λιμοκτονία)

*The American Civil War (2-3% of the American population died)
-Τον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο (2-3% του Αμερικάνικου Πληθυσμού πέθανε)

*World War II (3-5% of the world's population died, plus all the massive, unprecedented devastation in terms of completely destroyed infrastructure such as bridges, roads, factories etc. in Europe and Asia)
-Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (3-5% απο τον παγκόσμιο πληθυσμό πέθανε, και επιπλέον όλη τη μαζική,  πρωτοφανή καταστροφή με όρους ολοκληρωτικής καταστροφής της υποδομής όπως είναι ο γέφυρες, δρόμοι, εργοστάσια κλπ. στην Ευρώπη και Ασία)

The world not only survived these devastating times, but afterward, THRIVED.
Ο κόσμος οχι μόνο επιβίωσε σε αυτές τις καταστροφικές στιγμές, αλλά μετά ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ.


After each of these events, there was a SURGE in prosperity.
Μετά απο αυτά τα γεγονότα, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα ευημερίας.

In fact, the last 4 massive crashes in the stock market (of 20-60%), ALL came back within 2 years, and the worst rebound came back fully in 15 years (making 15 years the one-time, worst-case scenario ever). 
Στην πραγματικότητα, οι τελευταίες τέσσερις τεράστιες πτώσεις στο χρηματιστήριο (20-60%), όλες επέστρεψαν μέσα σε 2 χρόνια και η χειρότερη ανάκαμψη επέστρεψε πλήρως σε 15 χρόνια (κάνοντας το δεκαπενταετές  σενάριο στην χειρότερη περίπτωση

But they ALL came back and so did the world's economies.

Αλλά όλα επέστρεψαν πάλι και το ίδιο και οι παγκόσμιες οικονομίες.

MOST IMPORTANTLY: This virus will pass without a worldwide fatality rate anywhere close to the above horrific numbers.
ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Ο ιός θα περάσει χωρίς έναν παγκόσμιο βαθμό  θνησιμότητας οπουδήποτε κοντά στους παραπάνω τρομακτικούς αριθμούς.

When this is over, there will be a global SURGE of prosperity and health.
Όταν αυτό θα τελιώσει, θα υπάρξει ένα παγκόσμιο  ΚΥΜΑ ευημερίας και υγείας.

There are financial opportunities all around the world now like I have never seen in my life. 
Υπάρχουν οικονομικές ευκαιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο τώρα όπως ποτέ δεν έχωδει σε ολόκληρη την ζωή μου.

People will look back and say "I wish I lived in 2020 when all the great opportunities were just lying around for the taking".

Οι άνθρωποι θα κοιτάξουν πίσω και θα πούν "Θα ήθελα να ζούσα στο 2020 όταν όλες οι μεγάλες ευκαιρίες θα βρίσκονται γύρω μας για να τις αρπάξουμε".

Last note: So many people are asking me about:
Τελευταία σημείωση: τόσοι πολλοί άνθρωποι με ρωτούν σχετικά με:

-Is Martial Law coming?
Έρχεται στρατιωτικός νόμος;

-Will our guns be confiscated?
Θα κατασχεθούν τα όπλα μας;

-One world government?
Μια παγκόσμια κυβέρνηση;

-One world police force?
Μια παγκόσμια αστυνομική δύναμη;

-One world currency?
Ένα παγκόσμιο νόμισμα;

-No cash?
Οχι μετρητά;

-Hyperinflation?
Υπερπληθωρισμός;

-Global depression?
Παγκόσμια Κατάθλιψη;

-Bank failures?
Τραπεζικές αποτυχίες;

-Massive devaluation of money?
Μαζική απάξειωση του χρήματος;

-Chem-trails?
Αεροψεκασμοί;

-Nano-bots?
Νανοτεχνολογία;

-The politics of this "crisis"
Η πολιτική αυτής της κρίσης;

-Was the CIA involved and was this virus planted in China to destroy the US economy and get Trump out of office?
Ήταν η ΣΙΑ ανακατεμμένη και ήταν αυτός ο ιός φυτευμένος απο την Κίνα για να καταστρέψει την οικονομία των Η.Π.Α. και να πετάξει τον Τράμπ απο τον Λευκό Οίκο;

-Did the Chinese do this on purpose so their currency can become the new world's reserve currency and they can take over the USA? (Since the virus is over in China, and they had only 8000 deaths with a population of 1.8 billion, it appears that they will be hit the easiest with less deaths than even a small country like Italy.)
Το έκαναν οι Κινέζοι σκόπιμα ώστε να γίνει το δικό τους νόμισμα το νόμισμα του νέου κόσμου και μπορούν να καταλάβουν τις Η.Π.Α; (Εφόσον ο ιός τελείωσε στην Κίνα, και είχαν μόνο 8000 θανάτους με εναν πληθυσμό 1.8 δις, εμφανίζεται οτι κτυπιούνται λιγότερο με λιγότερους θανάτους ακόμη και απο μια μικρή χώρα όπως η Ιταλία).
-Will there be internment camps?
Θα υπάρξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης;

-Will the economy bounce back or will there be 20-40% unemployment?
Θα γυρίσει η οικονομία πίσω ή θα υπάρξει 20-40% ανεργία;

I will be releasing some updates answering these questions.
Θα δώσω μερικές ενημερώσεις απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις.

But in brief: Members of “The Global Information Network” will get complete details and "insider information".
Αλλά εν συντομία ¨Τα Μέλη του  Global Information Network θα πάρουν πλήρεις λεπτομέρειες και "εσωτερική πληροφόρηση".

Your friend,
Ο φίλος σας


Kevin Trudeau
Κέβιν ΤρυντώGuruKev.com

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

FREE TRANSLATION FROM ENGLISH TO GREEK BY VISIONARY AUTHOR POET AND HEALER KATERINA KOSTAKI


↠↠↠ PREVIOUS UPDATES
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ


             
      #1   #2  #3  #4  #5 


No comments:

BECOME AN INFLUENCER!

Katerina Kostaki is an Intellifluence Trusted Blogger

Copyright by

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.