Sunday, December 15, 2013

Warrior of the Light - Volume 2-(Paulo Coelho)- Ο Πολεμιστή του Φωτός (Μέρος 2ο)Warrior of the Light - Volume 2
Ο Πολεμιστής του Φωτός -Μέρος 2ο

Coelho,  Paulo

Παολο Κοέλο
 Published: 2008
Έκδοση 2008


Conversation with the Master
Συζητήσεις με τον Δάσκαλο


1. The journey 

Το ταξίδι

During the recent  move  to my new  apartment, I found a series  of notes of my  conversations with  J., who  belongs to the  R.A.M. order, a small brotherhood devoted to the study of oral traditions and  the world's sym- bolic  language. These  notes   cover  our  meetings from  February 1982 through to 1990.

Κατά την πρόσφατη μετακίνηση μου στο νέο μου διαμέρισμα,βρήκα μια σειρά απο σημειώσεις απο τις συζητήσεις μου με τον Τζ., που ανήκει στην τάξη του R.A.M.,μια μικρή αδελφότητα που είναι αφοσιωμένη στις σπουδές των προφορικών παραδόσεων και στην παγκόσμια συμβολική γλώσσα.Αυτές οι σημειώσεις κάλυψαν τις συναντήσεις μας απο τον Φεβρουάριο του 1982 μέχρι το 1990.

I recently asked  him  whether I might share  parts  of these  texts;  he agreed, I have transformed the texts into dialogue for better  reading, and the words are not exactly  those  used  by J., although the content is abso- lutely  faithful  to that which  I heard.

Πρόσφατα τον ρώτησα εαν θα μπορούσα να μοιραστώ μέρη αυτών των κειμένων.Συμφώνησε και εχω μεταμορφώσει τα κείμενα σε διαλόγους για καλύτερα διάβασμα,και οι λέξεις δεν είναι ακριβώς αυτές που χρησιμοποιήθηκαν απο τον Τζ., παρότι το περιεχόμενο είναι απόλυτα πιστό σε οτι άκουσα.

These  texts  are  not  in  exact  chronological order. I decided to  begin with  some of our conversations from 1986, which  was when he insisted I go on the Road to Santiago.

Αυτά τα κείμενα δεν βρίσκονται σε ακριβή χρονολογική σιερά.Αποφάσισα να ξεκινήσω με κάποιες συζητήσεις μας απο το 1986, που ήταν όταν επέμενε να πάω στον Δρόμο στο Σαντιέγκο.

- You said  that  going  on the Road  to Santiago is important. For it, one must  give  up  everything for  some  time:  family,  work,  projects.  And  I don't know  whether I'll find everything the same when I return.
- Indeed I hope  you won't.

-Είπες οτι πηγαίνοντας στον Δρόμο προς το Σαντιέγκο είναι σημαντικό.Γι αυτό, κάποιος οφείλει να να παραιτηθεί απο οτιδήποτε για κάποιο διάστημα: οικογένεια,δουλειά,προιόντα/σχέδια.Και δεν γνωρίζω εαν θα βρω οτιδήποτε το ίδιο όταν θα επιστρέψω.

- So should I take the risk of losing  everything I have  conquered up to now?
- Lose what?  A man  only  has  a soul  to be won  or lost; apart from  his life, he has  nothing. Past  or future lives  do  not  matter - at the  moment you are living this one, and  you should do so with  silent comprehension, joy and enthusiasm. What you must  not lose is your  enthusiasm.
- I have a wife, whom I love.

-Πρέπει λοιπόν να ριψοκινδυνέψω του να χάσω οτιδήποτε έχω κατακτήσει μέχρι σήμερα;
-Να χάσεις τι;Ένας άνθρωπος έχει μόνο μια ψυχή για να κερδίσει ή χάσει.Πέρα απο την ζωή του,δεν έχει τίποτε.Περασμένες ή μελλοντικές ζωές δεν έχουν σημασία-στην στιγμή που ζείς αυτή την μια,και θα κάνεις και με την σιωπηλή σου κατανόηση,διασκέδαση και ενθουσιασμό.Αυτό που δεν πρέπει να χάσεις είναι ο ενθουσιασμός σου.
-Έχω μια σύζυγο, την οποία αγαπώ.

- (laughing) That  is the most  common excuse,  and  the most  foolish  of all. Love  has  never  prevented a man  from  following his dreams. If she truly  loves you, she will want  the best for you. And  anyway, you do not have a woman whom you love; the woman is not yours.  What  is yours  is the   energy  of  love,   which   you   aim   at  her.   You  can  do   that   from anywhere.

-(Γελώντας) Αυτή είναι η πιο συμηθισμένη δικαιολογία,και η πιο γελοία απο όλες.Η αγάπη ποτέ δεν προφύλαξε έναν άνθρωπο απο το να ακολουθεί τα όνειρα του.Εάν πραγματικά σε αγαπάει, θα θέλει το καλύτερο απο εσένα.Και τέλος πάντων, δεν έχεις μια γυναίκα που δεν σε αγαπάει.Η γυναίκα δεν είναι δική σου.Αυτό που είναι δικό σου είναι η ενέργεια της αγάπης, που στέλνεις σε αυτήν.Αυτό μπορείς να το κάνεις απο παντού.


3
- And what  if I had no money  for the pilgrimage?
- Traveling is not  always a question of money,  but  of courage. You spent  a great  part  of your  life going  around the world like a hippie: what money  did  you  have  then?  None.  You could  hardly afford  the  tickets, and  nevertheless I believe  they  were  some  of the best years  of your  life - eating  badly,  sleeping at  railway stations, unable to  communicate  be- cause  of the language, being  forced  to depend on others  just in order to find some shelter  to spend the night.

Και εαν δεν εχω καθόλου χρήματα για το Προσκήνυμα;
-Ταξιδεύοντας δεν είναι πάντα ένα θέμα χρημάτων,αλλά κουράγιου.Πέρασες το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου γυρίζοντας τον κόσμο σαν χίπις: τι χρήματα είχες τότε;Τίποτε.Μπορούσες με τα βίας να βγάλεις τα εισιτήρια σου, και παρα ταύτα πιστεύω οτι ήταν απο τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου-τρώγοντας άσχημα,κοιμώμενος σε σιδηροδρομικούς σταθμούς,ανίκανος να επικοινωνήσεις λόγω της γλώσσας, πιεζόμενος να εξαρτάσαι απο άλλους για να βρείς κάποια στέγη να περάσεις την νύκτα.

"Traveling is  sacred;  mankind has  traveled ever  since  the  dawn  of time,  in search  of hunting and  grazing ground, or milder climates.  Very few  men  manage to understand the  world without leaving their  home towns. 

Το ταξίδι είναι ιερό.Η ανθρωπότητα ταξίδευε απο την αυγή του χρόνου, σε αναζήτηση του κυνηγιού και αναζητώντας έδαφος ή ηπιότερα κλίματα.Μόνο λίγοι άνθρωποι κατάφεραν να κατανοήσουν τον κόσμο χωρίς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

When  you  travel  - and  I am  not  speaking of tourism, but  of the solitary experience of a journey - four important things occur in your  life: a] One is in a different place, so the protective barriers no longer  exist.
To begin  with  this  can  be  alarming, but  soon  one  gets  used  to  it and starts  understanding how  many  interesting things there  are beyond the walls of one's garden.

Όταν ταξιδεύεις-και δεν μιλάω για τουρισμό,αλλά για μοναχική εμπειρία ενός ταξιδιού-τέσερα σημαντικά πράγματα συμβαίνουν στην ζωή σου :
α)Κάποιος βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος, έτσι οι προστατευτικές δικλείδες δεν υπάρχουν πια.Για να ξεκινήσεις με αυτό μπορεί να είναι συγκλονιστικό, αλλά σύντομα κάποιος συνηθίζει και ξεκινάει να καταλαβαίνει πόσα ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν πέρα απο τους τοίχους ενός κήπου.

b] Since  solitude can  be  great  and  oppressive, one  is more  open  to people one would not normally exchange a single word with,  back home
- waiters, other  travelers, hotel  staff, the passenger in the next seat in the bus.

β)Εφόσον η μοναχικότητα μπορεί να είναι σπουδαία και καταπιεστική, ένας είναι πιο ανοικτός στους ανθρώπους που δεν θα μπορούσε φυσιολογικά να ανταλλάξει μια απλή λέξη μαζί τους, πίσω στο σπίτι,  σε αναμονή, με άλλους ταξιδιώτες, ξενοδοχείο, προσωπικό, ο επιβάτης στην διπλανή  θέση στο λεωφορείο.

c] One starts  depending on others  for everything: finding a hotel,  buy- ing something, knowing how  to catch  the next train.  One begins  to real- ize that  there  is nothing wrong with  depending on others  - on the  con- trary,  it is a blessing.

γ)Κάποιος ξεκινάει να εξαρτάται απο άλλους για οτιδήποτε: βρίσκοντας ένα  ξενοδοχείο, αγοράζοντας κάτι, γνωρίζοντας πως να προλάβει το επόμενο τραίνο.Κάποιος ξεκινάει να διαπιστώνει οτι δεν υπάρχει τίποτε λάθος με το να εξαρτάται απο άλλους.Το αντίθετο είναι μια ευλογία.

d]  One  speaks in  a  language one  doesn't understand, uses  money whose worth one does not know,  and  wanders down streets  for the very first time.  One knows the old I, with  all it learned, is completely useless in the face of these  new  challenges - and  begins  discovering that,  buried deep  down in one's unconscious, there  is something far more  interesting, adventurous, open  to the world and to new experiences.
"To travel  is the experience of ceasing  to be the person you  are trying to be, and becoming the person you really are."

δ)Κάποιος μιλάει μια γλώσσα που κάποιος δεν καταλαβαίνει, κάποιος χρησιμοποιεί χρήματα που δεν αξίζουν κάποιοι να γνωρίζουν, και περιπλανάται στους δρόμους πάνω-κάτω για πρώτη φορά.Κάποιος γνωρίζει το παλιό εγω, με οσα έμαθε, είναι εντελώς άχρηστο στην εμφάνιση  των νέων προκλήσεων - και ξεκινάει να το ανακαλύπτει, θαμένα βαθειά μέσα στο υποσυνείδητο του,υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον,περιπετειώδες, ανοικτό στον κόσμο και στις νέες εμπειρίες.
"Το να ταξιδεύεις είναι μια εμπειρία του να παύεις να είσαι το άτομο που προσπαθείς να είσαι, και να γίνεις το άτομο που είσαι πραγματικά".

Translation in Greek language by Katerina Kostaki
Ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά απο την Κατερίνα Κωστάκη
Επίσημη ιστοσελίδα/Official webpage: http://www.academyofinnerlight.net

No comments:

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...