ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

THE ANGELS PLANET (BOOK) BY VISIONARY AUTHOR KATERINA KOSTAKI

Sunday, March 29, 2020

KEVIN TRUDEAU COVID-19 UPDATE #5-ΚΕΒΙΝ ΤΡΥΝΤΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5η ΓΙΑ COVID-19


KEVIN:This is "Coronavirus Update #5".


Αυτό είναι η  "Coronavirus Ενημέρωση # 5".

If you have not read the first 4 updates, I suggest you do. 


Εάν δεν έχετε διαβάσει τις πρώτες 4 ενημερώσεις, σας προτείνω να το κάνετε.


CLICK HERE
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩfor those updates. 
γι αυτές τις ενημερώσειςThey are on this blog (go back and look) and also at KevinTrudeau.com 

Βρίσκονται σε αυτό το ιστολόγιο (επιστρέψτε και δείτε) καθώς και στο KevinTrudeau.com and/και  NuggestofGold.com.My last update revealed some of my "sources".

Η τελευταία ενημέρωσή μου αποκάλυψε μερικές από τις "πηγές" μου.

If you are a hammer, then everything looks like a nail. 


Αν το μόνο εφόδιο που έχει κανείς είναι ένα σφυρίτότε βλέπει όλα τα προβλήματα σαν καρφιά.

Think about this.
Σκέψου το αυτό.

 If you are a weather reporter, then anytime you can create a possible worst case scenario, you do so.

Αν είστε ρεπόρτερ για τον καιρό, τότε οποτεδήποτε μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιθανό χειρότερο σενάριο, το κάνετε.


 Every time there are wildfires, or hurricanes, or floods or earthquakes, all the "weather experts" get the spotlight. 

Κάθε φορά που υπάρχουν πυρκαγιές, τυφώνες ή πλημμύρες ή σεισμοί, όλοι οι "εμπειρογνώμονες του καιρού" παίρνουν τα φώτα της δημοσιότητας.

They are so happy to be the center of attention. They spread fear into everyone always predicting the worst-case scenario.

Είναι πολύ ευτυχισμένοι να είναι στο κέντρο της προσοχής. Διαδίδουν φόβο σε όλους, προβλέποντας πάντοτε το χειρότερο σενάριο.Think about all the wildfires that just happened in California and Australia. 

Σκεφτείτε όλες τις πυρκαγιές που συνέβησαν στην Καλιφόρνια και την Αυστραλία.

Everyday that is all they talked about. 

Καθημερινά, όλο γι αυτά μιλούσαν.

They created mass hysteria. 

Δημιούργησαν μαζική υστερία.


Then one day they simply stopped saying ANYTHING about the fires.

Στη συνέχεια, μια μέρα απλά σταμάτησαν να λένε ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ για τις πυρκαγιές.


What happened? 
Τι συνέβει?

Well, the end of the world did not occur.
Λοιπόν, δεν συνέβη το τέλος του κόσμου.

The journalists and mainstream media want everyone to always be fearful and to come to THEM for "news" and answers.

 Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν όλοι πάντα να φοβούνται  και να έρχονται σε ΑΥΤΟΥΣ για «ειδήσεις» και απαντήσεις.

They desperately need to be relevant. 

Πρέπει απεγνωσμένα να είναι αρμόδιοι.

This is true now, more than ever because their power and influence is weakening because of the internet.

Αυτό ισχύει τώρα, περισσότερο από ποτέ, επειδή η εξουσία και η επιρροή τους εξασθενεί εξαιτίας του Διαδικτύου.

They desperately need viewers and will do anything to increase ratings. 

Απαιτούν απεγνωσμένα θεατές και θα κάνουν οτιδήποτε για να αυξήσουν τις βαθμολογίες.


They therefore use words like "Breaking News"; Crisis; Urgent; Disaster; Pandemic; OUTBREAK; and DEATHS.

Συνεπώς, χρησιμοποιούν λέξεις όπως "Έκτακτη Επικαιρότητα" Κρίση Επείγον Καταστροφή Πανδημία ΕΚΡΗΞΗ και ΘΑΝΑΤΟΙ.


To the mainstream media, it is vital for their survival to have a "stop the presses" story. 


Στα βασικά μέσα ενημέρωσης, είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους να έχει μια ιστορία όπως το "σταματήστε τον τύπο".

They do this all the time. 
Το κάνουν αυτό όλη την ώρα.

They cry wolf over and over again saying the sky is falling, but it never does. 

Υποκρίνονται οτι βρίσκονται σε κίνδυνο ξανά και ξανά λέγοντας ότι πέφτει ο ουρανός να μας πλακώσει, αλλά ποτέ δεν γίνεται αυτό.


Yet everyone keeps falling for it.
Ωστόσο, όλοι συνεχίζουν να πέφτουν στην λούμπα.

Sheeple.
Πρόβατα.

Now the medical community, that rarely gets the spotlight, is the center of attention. 

Τώρα η ιατρική κοινότητα, που σπάνια μπαίνει στο επίκεντρο, είναι το κέντρο της προσοχής.


These well intentioned people get "high" on possible "outbreaks".


Αυτοί οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι ανεβαίνουν ψηλά σε πιθανές "εκρήξεις". They are actually "excited" about Covid-19.

Είναι πραγματικά "κατενθουσιασμένοι" για τον Covid-19.

 They "love" a "good pandemic" because they get all the attention and get to "save the day".

"Αγαπούν" μια "καλή πανδημία", επειδή τραβάνε όλη την προσοχή και προχωράνε για να "σώσουν την ανθρωπότητα".


Oh yes, they will certainly save the day.

Ω ναι, σίγουρα θα σώσουν την ανθρωπότητα.

Watch for the big announcement in a few months: "If we did not take the action we took, this would have been a global catastrophe with hundreds of millions dead.

Παρακολουθήστε για τη μεγάλη ανακοίνωση μέσα σε λίγους μήνες: "Αν δεν λαμβάναμε τη δράση που λάβαμε, αυτό θα σήμαινε μια παγκόσμια καταστροφή με εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρούς.


 But because WE were here, the world and humanity has been saved from destruction!"

Αλλά επειδή ΕΜΕΙΣ ήμασταν εδώ, ο κόσμος και η ανθρωπότητα έχουν σωθεί από την καταστροφή! "

The mainstream media is making you believe this virus is deadly and will kill hundreds of millions of people worldwide.

Τα κύρια μέσα ενημέρωσης σας κάνουν να πιστεύετε ότι αυτός ο ιός είναι θανατηφόρος και θα σκοτώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως.

People are scared thinking "if I get the virus, I will die!".

Οι άνθρωποι φοβούνται ότι "αν κολλήσω τον ιό, θα πεθάνω!".

The media is being totally irresponsible.

Τα μέσα ενημέρωσης είναι εντελώς ανεύθυνα.


The facts do not match up with this hype and hysteria.

Τα γεγονότα δεν ταιριάζουν με αυτή τη διαφημιστική εκστρατεία και την υστερία.

No one actually says that hundreds of millions will die. 

Κανείς δεν λέει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια θα πεθάνουν.


They just mislead you into thinking that.

Απλώς σας παραπλανούν να το σκεφτείτε.


 In fact the US CDC released a statement saying that they believe that approximately 90 million American's will get this virus, but most will never know they have it and never show any symptoms, and about 500,000 will die (mostly those with a pre existing medical condition or a compromised immune system).

Στην πραγματικότητα, το CDC των ΗΠΑ εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι πιστεύουν ότι περίπου 90 εκατομμύρια Αμερικανοί θα κολλήσουν αυτόν τον ιό, αλλά οι περισσότεροι δεν θα ξέρουν ποτέ ότι το έχουν  κολλήσει και ποτέ δεν θα παρουσιάζουν συμπτώματα και περίπου 500.000 θα πεθάνουν (κυρίως εκείνοι με προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση ή συμβιβασμένο ανοσοποιητικό σύστημα)..


Even if that worst case scenario happens, and we all hope it does not, it is not horrific. Yes, it is horrific for the families of those who die.

Ακόμη και αν συμβεί αυτό το χειρότερο σενάριο και όλοι ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί, δεν είναι τρομακτικό. Ναι, είναι τρομακτικό για τις οικογένειες εκείνων που πεθαίνουν.


 But every year on average 300,000 American's die from lower respiratory infections including the Flu. 

Όμως, κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300.000 Αμερικανοί πεθαίνουν από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Γρίπης.


So the "worst case scenario" is really not a "the sky is falling" event.


Έτσι, το "σενάριο χειρότερης περίπτωσης" δεν είναι πραγματικά ένα γεγονός του τύπου "ο ουρανός πέφτει και μας πλακώνει".Let's look at the actual, verified "death rates” of those who "get the virus". 

Ας δούμε τα πραγματικά, επαληθευμένα "ποσοστά θνησιμότητας" αυτών που "κολλάνε τον ιό".

This will make you all feel MUCH better.
Αυτό θα σας κάνει όλους να αισθανθείτε πολύ καλύτερα.

As of today, there are approximately 400,000 confirmed cases around the world. 

Από σήμερα, υπάρχουν περίπου 400.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο.

This means that about 400,000 have tested positive for the virus. 

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 400.000 έχουν βγεί θετικοί στον ιό.

The World Health Organization says that for every confirmed case, there are probably 10-20 more people that have the virus but show no symptoms and may never be tested and thus not counted.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι για κάθε επιβεβαιωμένη περίπτωση υπάρχουν πιθανώς 10-20 ακόμη άτομα που έχουν κολλήσει τον ιό, αλλά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και δεν μπορούν ποτέ να υποβληθούν σε δοκιμή και έτσι να μην ληφθούν υπόψη.


This means that in reality, there are about 4-8 MILLION people with this virus right now.

Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν περίπου 4-8 εκατομμύρια άνθρωποι με αυτόν τον ιό αυτή τη στιγμή. 

The number of confirmed cases will go up dramatically and quickly, NOT because more people are getting the virus, but because more people are being TESTED for the virus. 

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων θα αυξηθεί δραματικά και γρήγορα, ΟΧΙ επειδή περισσότεροι άνθρωποι κολλάνε τον ιό, αλλά επειδή περισσότεροι άνθρωποι ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για τον ιό.

So when you see the number of new cases spike over the next few days and weeks, this is not a bad thing. It is mis-information.

Έτσι, όταν βλέπετε τον αριθμό των νέων περιπτώσεων σημάδι στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, αυτό δεν είναι κακό πράγμα.Είναι εσφαλμένη πληροφόρηση. 


4-8 million people already have the virus now. Over 90% will never show ANY symptoms, ever. This is very good news.

4-8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη τον ιό τώρα. Πάνω από το 90% δεν θα δείξει ποτέ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ συμπτώματα, ποτέ. Αυτά είναι πολύ καλά νέα.


There are approximately 15,000 deaths attributed to the virus.

Υπάρχουν περίπου 15.000 θάνατοι που αποδίδονται στον ιό.

 This is a "false high" number. 

Αυτός είναι ένας  "ψευδής υψηλά" αριθμός.


The Italian health minister and other various experts say many very ill and old people have died of natural causes and also had the virus.

Ο ιταλός υπουργός Υγείας και άλλοι διάφοροι ειδικοί λένε ότι πολλοί αρκετά άρρωστοι και γέροι έχουν πεθάνει από φυσικά αίτια και είχαν επίσης τον ιό.


 They were counted as people who "died OF the virus". 
Υπολογίστηκαν ως άνθρωποι που «πέθαναν ΑΠΟ τον ιό».

This is false. 
Αυτό είναι λάθος.

They simply died and also HAD the virus. 

Απλά πέθαναν και είχαν επίσης τον ιό.


The virus did NOT kill them.
Ο ιός δεν τους σκότωσε.

One man was hit by a bus and died, but because he had the virus, they counted him as dying BECAUSE of the virus. 

Ένας άνθρωπος χτυπήθηκε από ένα λεωφορείο και πέθανε, αλλά επειδή είχε τον ιό, τον θεώρησαν ότι πέθαινε λόγω του ιού.


No, he died BECAUSE he got hit by a bus!
Οχι, πέθανε ΓΙΑΤΙ κτυπήθηκε απο ένα λεωφορείο!

Let's assume this 15,000 dead number is correct (and this number will continue to go up, as does the number of Flu deaths, but no one is counting them...and yes, during this same period 50,000 people have died from the Flu but no one wants you to hear that).

Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο 15.000 αριθμός νεκρών είναι σωστός (και αυτός ο αριθμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει, όπως και ο αριθμός των θανάτων της γρίπης, αλλά κανείς δεν τους μετράει ... και ναι, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου 50.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τη γρίπη αλλά κανείς δεν θέλει να το ακούσετε).

Thus the "fatality rate" is about 4% if you use the number of confirmed cases, or about a quarter of 1 % if you use the real number of people who have the virus.

Έτσι, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 4% εάν χρησιμοποιήσετε τον αριθμό των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων ή περίπου το 1/4 του 1% εάν χρησιμοποιήσετε τον πραγματικό αριθμό των ατόμων που έχουν τον ιό.

Even the US CDC (Centers for Disease Control) AND the World Health Organization at the United Nations are estimating a lower than 1% fatality rate.

 Ακόμη και το CDC των ΗΠΑ (Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών) και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν το ποσοστό θνησιμότητας κάτω του 1%.

This means that the REAL fatality rate is about the same (maybe a little higher) than a regular flu.

Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου το ίδιο (ίσως λίγο υψηλότερο) από μια κανονική γρίπη.


So everyone, relax.
Γι αυτό ο καθένας, χαλαρώστε.

Even though this virus is transmitted exactly like a normal flu, they DO expect more people to "get this virus" because it is new and humanity has not been able to build up a natural immunity to it.

Ακόμα κι αν ο ιός αυτός μεταδίδεται ακριβώς όπως μια φυσιολογική γρίπη, αναμένουν περισσότερους ανθρώπους να «κολλήσουν αυτόν τον ιό» επειδή είναι νέος και η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να δημιουργήσει μια φυσική ασυλία σε αυτό.

But this is only a theory, and the facts say otherwise, as I will show you below. 

Αλλά αυτή είναι μόνο μια θεωρία, και τα γεγονότα μιλάνε διαφορετικά, όπως θα σας δείξω παρακάτω.


As you can see, these "worst case scenario" numbers are still only very slightly higher than a regular, normal, seasonal flu.

Όπως μπορείτε να δείτε, αυτοί οι αριθμοί των "χειρότερων σεναρίων" εξακολουθούν να είναι πολύ μικρότεροι από την τακτική, κανονική εποχική γρίπη.

Nobel Laureate for Chemistry while with Stanford University School of Medicine, Dr. Michael Levitt said that "the end of the pandemic is very near in China" with LESS than 10,000 deaths. 

Ο Δρ Michael Levitt βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας μαζί με  την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ,  είπε ότι «το τέλος της πανδημίας είναι πολύ κοντά στην Κίνα» με λιγότερους από 10.000 θανάτους.


Consider that EVERY YEAR in China over 200,000 die of the Flu. 

Σκεφτείτε ότι ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ στην Κίνα πάνω από 200.000 πεθαίνουν από τη Γρίπη.

This year alone, already 150,000 have died of the Flu in China and only 10,000 from Covid-19.

Μόνο φέτος, έχουν ήδη πεθάνει 150.000 από τη γρίπη στην Κίνα, και μόλις 10.000 από το Covid-19.

 It is interesting that no one created any hysteria over the 150,000 deaths in China because of the Flu, but the media is screaming the sky is falling with less than 10,000 Covid 19 deaths (closer to 8000 actually).

Είναι ενδιαφέρον ότι κανένας δεν δημιούργησε υστερία πάνω από τους 150.000 θανάτους στην Κίνα λόγω της γρίπης, αλλά τα μέσα ενημέρωσης φωνάζουν ότι ο ουρανός πέφτει και μας πλακώνει με λιγότερους από 10.000 Covid-19 θανάτους (πιο κοντά σε 8.000 στην πραγματικότητα).

Levitt is one of the experts that claim that there are right now, 10-20 times more people who had or have the virus than the current number of about 400,000 because 90% of people who get this virus will NEVER show ANY symptoms and never know they were infected. 

Ο Levitt είναι ένας από τους εμπειρογνώμονες που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τώρα 10-20 φορές περισσότεροι άνθρωποι που είχαν ή έχουν τον ιό από τον τρέχοντα αριθμό περίπου 400.000, επειδή το 90% των ανθρώπων που κολλάνε τον ιό αυτόν ΔΕΝ θα παρουσιάσουν ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ συμπτώματα και ποτέ δεν ξέρουν οτι μολύνθηκαν.


The body's natural immune system simply fights it off and eliminates the virus. This again is very good news.

Το φυσικό ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος  απλά το καταπολεμά και εξαλείφει τον ιό.


This leads us to the 2 big questions:

Αυτό μας οδηγεί στις δύο μεγάλες ερωτήσεις:

Q 1.) Is this virus spreading more rapidly than a normal flu?

Q 1.) Αυτός ο ιός εξαπλώνεται ταχύτερα από μια κανονική γρίπη;

A.) NO. It is spreading SLOWER than a normal flu and spreads exactly the same way.

A.) ΟΧΙ. Εξαπλώνεται ΠΙΟ ΑΡΓΑ από μια κανονική γρίπη και εξαπλώνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Q 2.) Is this virus more deadly than a normal flu?.
Q 2.) Είναι αυτός ο ιός πιο θανατηφόρος από μια κανονική γρίπη;

A.) For 95% of people, this virus is LESS deadly than a normal flu and 95% will never experience any symptoms. 

Α.) Για 95% των ανθρώπων, αυτός ο ιός είναι λιγότερο θανατηφόρος από μια φυσιολογική γρίπη και το 95% δεν θα παρουσιάσει ποτέ συμπτώματα.


But it IS more deadly for those people who fall into the "high risk" categories.

Αλλά είναι πιο θανατηφόρο για εκείνους τους ανθρώπους που εμπίπτουν στις κατηγορίες "υψηλού κινδύνου".

 This includes any person over 60 with pre-existing medical conditions; those who are taking any kind of steroids or prescription drugs that "increase your risk of infection" and "lower your ability to fight infections" (this is MOST pharmaceutical drugs); people with asthma; anyone with lung or respiratory issues; heavy smokers; those who are on chemo or have a compromised or suppressed immune system; those that are currently ill, weak and dealing with malnutrition. 

Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο άνω των 60 ετών με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις. 
Όσοι παίρνουν οποιοδήποτε είδος στεροειδών ή συνταγογραφούμενων φαρμάκων που "αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης" και "μειώνουν την ικανότητά τους να καταπολεμούν λοιμώξεις" (αυτό είναι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φαρμακευτικά φάρμακα).

 Άτομα με άσθμα. 

Ο καθένας με πνευμονικά ή αναπνευστικά προβλήματα.
Βαρείς καπνιστές.
 Εκείνοι που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία ή έχουν υποβαθμισμένο ή κατασταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Εκείνων που είναι σήμερα άρρωστοι, αδύναμοι και παλεύουν με τον υποσιτισμό.

This virus causes more problems for this group as compared to a normal flu.

Αυτός ο ιός προκαλεί περισσότερα προβλήματα σε αυτήν την ομάδα σε σύγκριση με μια φυσιολογική γρίπη.

Let's look at some very important facts that are GOOD NEWS REPORTS:

Ας δούμε μερικά πολύ σημαντικά γεγονότα που είναι ΚΑΛΕΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

-It has been reported that there is a small northern Italian town of Vo close to where the outbreak first emerged. 

-Εχει αναφερθεί ότι υπάρχει μια μικρή βόρεια ιταλική πόλη Vo κοντά στο σημείο εκδήλωσης της πρώτης εστίας.

In this town of only 3300 residents, EVERYONE was tested for the virus.

Σε αυτή την πόλη μόνο 3300 κατοίκων, όλοι δοκιμάστηκαν για τον ιό.


 Only 3% tested positive, but over 95% of those who tested positive showed NO symptoms. 

Μόνο το 3% βγήκε θετικό, αλλά πάνω από το 95% αυτών που έδειξαν οτι είναι θετικοί δεν εμφάνισαν κανένα σύμπτωμα.


Those who did have symptoms, showed only MILD symptoms, similar to a MILD cold.

Εκείνοι που είχαν συμπτώματα, έδειξαν μόνο ΗΠΙΑ συμπτώματα, παρόμοια με ένα ΗΠΙΟ κρύωμα.


 The town ordered all residents to stay in their homes for 2 weeks. 

Η πόλη διέταξε όλους τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για 2 εβδομάδες.


No one needed to go to the hospital as no one ever got any serious symptoms (only 5% of those that tested positive EVER showed any symptoms and they remained VERY mild). 

Κανείς δεν χρειαζόταννα πάει στο νοσοκομείο, καθώς κανείς δεν εμφάνισε ποτέ σοβαρά συμπτώματα (μόνο το 5% αυτών που εμφανίστηκαν θετικοί έδειξαν συμπτώματα και παρέμειναν πολύ ήπια).


Then everyone was tested again.

Κατόπιν έκαναν εξέταση πάλι.

 Only a few new people tested positive and still NO ONE had any major symptoms and no one died.

Μόνο μερικοί νέοι άνθρωποι βγήκαν θετικοί και ΑΚΟΜΗ κανείς δεν είχε κάποια σημαντικά συμπτώματα και κανείς δεν πέθανε.


This is GREAT news and shows that isolation stops the spread of the virus and it also shows that the virus is NOT deadly.

Πρόκειται για εξαιρετικά νέα και δείχνει ότι η απομόνωση σταματά την εξάπλωση του ιού και επίσης δείχνει ότι ο ιός δεν είναι ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ.

-In Iceland 3,787 people were tested randomly and 218 tested positive. 

-Στην Ισλανδία 3.787 άτομα δοκιμάστηκαν τυχαία και 218 ήταν θετικά.

Of those 218, half had NO symptoms and never experienced any symptoms at all. 

Από αυτά τα 218, το ήμισυ είχαν ΚΑΝΕΝΑ  σύμπτωμα  και δεν εμφάνισαν καθόλου συμπτώματα γενικά.

The other half had only MILD, cold- like symptoms. 

Το άλλο μισό είχε μόνο ΗΠΙΑ, συμπτώματα παρόμοια με το κρύωμα.

No one died and no one needed to go to a hospital or needed a respirator. VERY GOOD NEWS. 

Κανείς δεν πέθανε και κανείς δεν έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο ή να χρειαζόταν αναπνευστήρα.ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΕΑ.

Again, more evidence that the virus is NOT deadly.

Και πάλι, περισσότερες αποδείξεις ότι ο ιός ΔΕΝ είναι θανατηφόρος.

-Fred Smith of FedEx said that his 700+ employees in Wuhan China were all tested and only 7 came up positive. 

-Ο Fred Smith της FedEx δήλωσε ότι οι 700+ υπάλληλοί του στην Wuhan της Κίνας δοκιμάστηκαν όλΟΙ και μόνο 7 εμφανίστηκαν θετικοί.

They stayed at home for 2 weeks.
Αυτοί παρέμειναν στα σπίτια τους για 2 βδομάδες. 

No one else got infected.
Κανένας άλλος δεν μολύνθηκε.

 Those 7 employees showed NO symptoms and all were totally fine. 

Αυτοί οι 7 υπάλληλοι δεν έδειξαν ΚΑΝΕΝΑ σύμπτωμα και όλα ήταν εντάξει.

MORE evidence that the virus is NOT deadly.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ενδείξεις ότι ο ιός δεν είναι ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ.

-THIS IS THE BEST EVIDENCE SO FAR: The Diamond Princess Cruise ship represented a worst-case scenario in terms of disease spread. 

-ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: Το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess αντιπροσωπεύει ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης από την άποψη της εξάπλωσης της νόσου.The ship is the perfect place with the ideal conditions for a virus to spread from one person to another. 

Το πλοίο είναι το τέλειο μέρος με τις ιδανικές συνθήκες για να εξαπλωθεί ένας ιός από το ένα άτομο στο άλλο.

Everyone on board (passengers and crew) were exposed to the virus. 

BUT only 20% actually became infected and tested positive! 

Όλοι οι επιβάτες (επιβάτες και πλήρωμα) εκτέθηκαν στον ιό.

This is the SAME as with a normal flu!! 

Αυτό είναι το ίδιο με μια κανονική γρίπη !!

The experts say that "based on this and other data, most people simply are naturally immune and even if exposed, will NOT be infected". 

Οι ειδικοί λένε ότι "με βάση αυτά και άλλα δεδομένα, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απλά φυσικά άνοσοι και ακόμη και αν εκτέθηκαν, ΔΕΝ θα μολυνθούν".


No one on the cruise ship who got the virus ever got seriously sick and no one died.

Κανείς στο κρουαζιερόπλοιο που κόλλησε τον ιό δεν είχε αρρωστήσει σοβαρά και κανείς δεν πέθανε.

 Again MORE positive news that the virus is NOT lethal.

Πάλι ΠΙΟ θετική είδηση ότι ο ιός δεν είναι θανατηφόρος.

-GREAT NEWS! This outbreak is virtually over in China and South Korea. 

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΝΕΑ! Αυτό το ξέσπασμα έχει τεχνικά σχεδόν τελειώσει στην Κίνα και τη Νότια Κορέα.

NO or very few new cases and no or very few new deaths. 

ΚΑΜΙΑ ή πολύ λίγες νέες περιπτώσεις και κανένας ή πολύ λίγοι νέοι θάνατοι.

My people on the ground there tell me that things are getting back to normal slowly with manufacturing plants bringing back their workers and running 24/7 shifts.

Οι άνθρωποι μου μέσα στα πράγματα εκεί μου λένε ότι τα πράγματα επανέρχονται στο φυσιολογικό αργά με τα εργοστάσια παραγωγής να φέρνουν πίσω τους εργαζόμενους και να τρέχουν 24/7 αλλαγές.

There is NO need to panic.
Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεστε.

As I mentioned in previous updates, America does have a bigger issue than other countries because America has more "high risk" people with suppressed immune systems because Americans take pharmaceutical drugs like candy. 

Όπως ανέφερα σε προηγούμενες ενημερώσεις, η Αμερική έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλες χώρες επειδή η Αμερική έχει περισσότερους "υψηλού κινδύνου" ανθρώπους με καταπιεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα επειδή οι Αμερικανοί λαμβάνουν φαρμακευτικά φάρμακα σαν την καραμέλες.

More Americans have the prescription drug side effect of "increased risk of infection and lower ability to fight infections", thus America’s numbers may be a little worse than other countries.

Περισσότεροι Αμερικανοί έχουν την ανεπιθύμητη παρενέργεια των συνταγογραφούμενων φαρμάκων  "αυξημένου κίνδυνου μόλυνσης και χαμηλότερης ικανότητας αντιμετώπισης λοιμώξεων", με αποτέλεσμα οι αριθμοί της Αμερικής να είναι λίγο χειρότεροι από άλλες χώρες.


Even so, there is nothing to fear, except fear itself. Fear will suppress your immune system.

Ακόμα κι έτσι, δεν υπάρχει τίποτα να φοβάστε, εκτός από τον ίδιο τον φόβο. Ο φόβος θα καταστείλει το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Here are some things you can do to reduce your stress and anxiety:

Εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε το στρες και το άγχος σας:


-Get a B.E.S.T treatment. 
-Να λάβετε την Κ.Α.Λ.Υ.Τ.Ε.ΡΗ θεραπεία.

Go to https://www.morter.com for more info.

Να επισκεφτείτε το https://www.morter.com για περισότερη πληροφόρηση.

-Get a "balance card"  from

Να λάβετε μια κάρτα ισορροπίας 

απο 

 https://www.ichingsystems.net/…/Advanced_Balancing_Instrume…

-Go to http://tfttapping.com/tft-in-a-world-of-chaos-coronavirus/ for FREE stress relief

Να επισκεφτείτε το http://tfttapping.com/tft-in-a-world-of-chaos-coronavirus/ για ΔΩΡΕΑΝ ανακούφιση απο το στρές

In life, all things must be put in perspective.
Στην ζωή, όλα τα πράγματα πρέπει να μπούν σε μια αντίληψη.

Consider that EVERY YEAR:
Σκεφτείτε οτι ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ:- 1.5 million people die of diarrhea!
-1.5 εκατομμύρια πεθαίνουν απο διάρροια!- 3 million people die from lower respiratory infections (like this coronavirus and the flu)!

-3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν απο μολύνσεις του χαμηλότερου αναπνευστικού συστήματος (όπως ο κοροναιός και η γρίππη)!- 10 million die from coronary artery disease!
-10 εκατομμύρια πεθαίνουν απο στεφανιαία νόσο!How many will die of this coronavirus (Covid-19)? 
Πόσοι θα πεθάνουν απο αυτόν τον κοροναιό (Covid 19);

A fraction of those combined numbers.

Ένα κλάσμα αυτών των συνδυασμένων αριθμών.

Whey the hysteria then? 
Γιατί λοιπόν η υστερία;

Hmmmmmmm, many, many reasons. 
Χμμμμμμμμμμμμμμ, πολλοί, πολλοί λόγοι.

I will reveal the REAL reasons the mainstream media, the United Nations, The European Union and other governments are creating this mass hysteria and panic. 

Θα αποκαλύψω τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ λόγους, τα κύρια μέσα ενημέρωσης, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες κυβερνήσεις δημιουργούν αυτή τη μαζική υστερία και πανικό.


Check here often for more updates coming soon.

Τσεκάρετε εδώ συχνά για περισσότερες ενημερώσεις που έρχονται σύντομα.

All is well my friends. Be calm.

Όλα είναι καλά φίλοι μου. Να είστε ήρεμοι.

 Be centered. Be at peace.
Να είστε στο κέντρο σας. Να είστε σε ειρήνη.

 Never resist what IS and what you cannot change. 

Ποτέ να μην αντιστέκεστε σε ΑΥΤΟ που είναι και που δεν μπορείτε να το αλλάξετε.

Know that the sky is not falling. 
Γνωρίστε οτι δεν πέφτει ο ουρανός.

In fact, there are MANY GREAT things and financial opportunities that will come out of this and very soon. 

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά ΜΕΓΑΛΑ πράγματα και οικονομικές ευκαιρίες που θα έρθουν απο αυτό και πολύ σύντομα.


I will talk about them in future updates so stay tuned to this page!

Θα μιλήσω γι αυτές στις μελλοντικές ενημερώσεις γι αυτό μείνετε συντονισμένοι σε αυτήν την σελίδα!

I WILL see YOU at the TOP very soon!

ΘΑ ΣΑΣ ΔΩ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ!

Your friend (smiling and happy),
Ο φίλος σας (χαμογελαστός και χαρούμενος)Kevin Trudeau


https://www.facebook.com/TheOfficialKevinTrudeauFanClub/posts/144473030403453?__tn__=K-R


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ


FREE TRANSLATION FROM ENGLISH TO GREEK BY VISIONARY AUTHOR POET AND HEALER KATERINA KOSTAKI

Copyright by

INNER VOICES WITHIN

INNER VOICES WITHIN
Available on Amazon.com!
 
ACADEMY OF INNER LIGHT
Ομάδα με ρύθμιση απορρήτου Κλειστή · 2.750 μέλη
Γίνετε μέλος της ομάδας
☀Academy of Inner Light ☀ is founded by the Greek Spiritual author, poetess and healer Katerina Kostaki. "Academy of Inner Light " is an international...
 

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Become a Patron

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.