Friday, February 11, 2011

Heavenletters™, bringing Earth closer to Heaven~ Γράμματα απο τον Παράδεισο


*Photo: Life in Heaven


Heavenletters™, bringing Earth closer to Heaven.
Γράμματα από τον Παράδεισο , φέρνοντας την Γη πιο κοντά στον Παράδεισο

HEAVEN is here to reach every soul on earth to reawaken:
Ο Παράδεισος είναι εδώ για να φτάσει κάθε ψυχή στην Γη ώστε να επανα- ξυπνήσει :

* Our connection to God *
*Την σύνδεση μας με τον Θεό*
*Our belief in ourselves *
*Την πίστη μας στους εαυτούς μας
* Our awareness of our shared worthiness to God *
*Την αφύπνιση μας στην κοινή αξία μας με το Θεό*
* Peace on Earth *
*Ειρήνη πάνω στην Γη*
*God is always bringing us closer to Him.
*Ο Θεός μας φέρνει πάντα πιο κοντά σε Εκείνον*

HEAVEN #3731 If You Were God, February 11, 2011
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ #3731, Αν ήσουν Θεός , Φεβρουάριος 11,2011

God said:
Ο Θεός είπε:

When you have an idea, act on it. At least, don't be so quick to dismiss your ideas. Give them a chance.
Όταν έχεις μια ιδέα , δράσε πάνω σε αυτήν .Τουλάχιστον , μην βιαστείς να εξαφανίσεις τις ιδέες σου.Δώσε τους μια ευκαιρία.

New ideas always seem far-fetched until they are accepted. Be the accepter of your own ideas.
Νέες ιδέες πάντα φαίνονται άπιαστα όνειρα μέχρι να γίνουν αποδεκτές. Γίνε ο αποδέκτης των δικών σου ιδεών.

Sometimes you have a thought of doing something nice for someone, and you dismiss it. You start to think it's silly. The truth is that it may be the most useful thought you've had all day. It is always right to do a kindness.
Μερικές φορές έχεις μια ιδέα του πώς να κάνεις κάτι ωραίο για κάποιον , και την εξαφανίζεις . Αρχίζεις να σκέφτεσαι πως είναι γελοίο. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για την πιο χρήσιμη σκέψη που ποτέ είχες όλη μέρα. Είναι πάντα σωστό να κάνεις μια καλοσύνη .

You may begin to think that the person you would do this for might think you're odd. You do not do a kind act based on what the receiver of your kindness will think.
Μπορεί να αρχίσεις να σκέφτεσαι πως το άτομο για το οποίο θα το πράξεις αυτό μπορεί να σε θεωρήσει παράξενο. Δεν κάνεις μια καλή πράξη βασισμένος στο τι ο παραλήπτης της καλοσύνης σου μπορεί να σκεφτεί.

You do a kind act because I have asked you to. I have woken you up to the concept that you want to do something out of the ordinary for someone.
Κάνεις μια καλή πράξη γιατί στο έχω εγώ ζητήσει. Σε έχω ξυπνήσει στο σενάριο του να ζητάς να πράξεις κάτι πέρα από το συνηθισμένο για κάποιον.

Now I am waking you up to the fact that, if you think of it, it is yours to do.
Τώρα σε ξυπνώ στο γεγονός του ότι ,εάν το σκέφτεσαι , είναι στο χέρι σου να το πράξεις .
Come out of the vise of dailiness that you have squeezed yourself into. Do something different.
Βγες έξω από την ορατότητα της καθημερινότητας στην οποία έχεις στριμώξει τον εαυτό σου μέσα. Κάνε κάτι διαφορετικό.
Do something you have never done before. Astonish yourself with the truth of yourself. Bless yourself by blessing others. This is your birthright.
Κάνε κάτι που δεν έχεις κάνει πριν. Εξέπληξε τον εαυτό σου με την αλήθεια του εαυτού σου. Ευλόγησε τον εαυτό σου με το να ευλογείς τους άλλους.

Now turn your light on. It is not the limelight you seek. It is not the limelight you get. You simply let the lighted being you are be seen. Turn that switch of love on. And leave it on. Switch no more. Let your light stay on. It will not seem so out of the way to you as it may seem now. Get used to making others happy and, consequently, yourself.
Τώρα άναψε το φώς σου. Δεν είναι η λάμψη που αναζητάς. Δεν είναι η λάμψη που λαβαίνεις.
Απλά επιτρέπεις στην φωτεινή οντότητα που είσαι να φανεί. Γύρισε τον διακόπτη αυτό στο να αγαπάς . Και άφησε τον εκεί. Μην τον γυρίζεις άλλο. Άφησε το φως σου να παραμείνει εκεί. Δεν θα σου φανεί τόσο έξω από τον δρόμο όσο φαίνεται τώρα. Συνήθισε να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους , και κατ’ επέκταση τον εαυτό σου.

If you were God, and all were your children, what would you do, and how would you do it?
Εάν ήσουν Θεός , και όλα ήταν παιδιά σου , τι θα έκανες , και πως θα το έκανες;

If you were a benefactor to all on Earth, what would you be thinking about?
Εάν μπορούσες να είσαι ευεργέτης σε όλους πάνω στην Γη, τι θα σκεφτόσουν γι αυτό;

If you could really accept what you are made of and what you are here for on Earth, how would you be different? Why aren't you it now? There is no future in putting off the inevitable. The inevitable is your giving joy. The more joy you give, the more joyous you are.
Εάν θα μπορούσες να αποδεχτείς από τι είσαι δημιουργημένος και για ποιο σκοπό είσαι εδώ στην Γη, πως θα μπορούσες να είσαι διαφορετικός ;
Γιατί δεν είσαι τώρα;
Δεν υπάρχει μέλλον με το αναβάλεις το αναπόφευκτο. Το αναπόφευκτο σου δίνει χαρά. Όταν δίνεις περισσότερη χαρά , περισσότερο χαρούμενος γίνεσαι.

You have put the cart before the horse. You have been looking to receive love when it is your place to give it. Can I say it more clearly than that?
Έχεις αντιστρέψει την λογική σειρά των πραγμάτων. Ζητάς να λάβεις αγάπη, όταν είναι η σειρά σου να δώσεις. Πως μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο;

This is not to say that you make yourself a martyr. It isn't that everyone comes before you. It's just that you recognize yourself in others. Others do not rule you. You rule yourself. You may think you are giving someone else a break.
Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει τον εαυτό σου μάρτυρα. Δεν είναι ότι ο καθένας έρχεται προηγείται από εσένα . Είναι ότι αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στους άλλους. άλλοι δεν σε ελέγχουν. Εσύ ελέγχεις τους άλλους. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι αποφεύγεις κάποιον.

You may think you are giving someone else a gift. You are giving yourself a break. You are giving yourself a gift. The gift of kindness you give is the natural next step. You do not give over yourself. You give of yourself.
Μπορεί να σκέφτεσαι ότι δίνεις σε κάποιον ένα δώρο. Δίνεις στον εαυτό σου ένα διάλειμμα. Δίνεις στον εαυτό σου ένα δώρο. Το δώρο της καλοσύνης που προσφέρεις είναι το επόμενο φυσικό βήμα. Δεν παραχωρείς τον εαυτό σου. Προσφέρεις από τον εαυτό σου.

Maybe your kindness sometimes is not to have to let those you find unlovely know that you find them unlovely. You don't have to be their best friend. You can shed a little light on them. That's all.
Ίσως η καλοσύνη σου μερικές φορές δεν είναι να πρέπει να αφήσεις εκείνους που τους βρίσκεις μη αγαπητούς να γνωρίσουν ότι τους βρήκες μη αγαπητούς. Δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος φίλος τους. Μπορείς να ρίξεις λίγο φως πάνω τους. Αυτό είναι όλο.

And when your heart is full for some people, don't repress yourself. Enlighten yourself. It is natural for you to love. You are not trying to make amends. You are not trying to get a high score. You simply are being Who you really are when you are done with the shackles that bind you.
Και όταν η καρδιά σουν είναι γεμάτη για κάποιους ανθρώπους , μην καταπνίγεις τον εαυτό σου. Είναι φυσικό για εσένα να αγαπάς. Δεν προσπαθείς να κάνεις διορθώσεις. Δεν προσπαθείς να φτάσεις ένα υψηλό στόχο. Απλά γίνεσαι αυτός που πραγματικά είσαι όταν τελιώνεις με τα δεσμά που σε δένουν.

Heavenletters were sent by youtube member and friend RabAdamson
Τα Γράμματα απο τον Παράδεισο στάλθηκαν απο το μέλος και φίλο απο το Youtube RabAdamson

1 comment:

Landar said...

Thanks for sharing your ideals. It's nice to see Greek too.

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...