Monday, December 2, 2013

The Mother -Sri Aurobindo~Η Μητέρα -Σρι Ορoμπίντο
There are two powers that  alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavour, a fixed  and  unfailing  aspiration that  calls from  below  and  a supreme Grace from above that answers.

Υπάρχουν δυο δυνάμεις που απο μόνες τους σε συνδυασμό επηρεάζουν το μεγάλο και δύσκολο είδος που είναι η ανάγκη της προσπάθειας, μιας παγειωμένης και αδιάλειπτης φιλοδοξίας που καλεί απο ψηλά και μια ανώτερη Χάρη που βρίσκεται πάνω απο όλες τις απαντήσεις.
But the supreme Grace will act only in the conditions of the Light and the Truth;  it will not act in conditions laid upon it by the Falsehood  and the Ignorance.  For if it were to yield to the demands  of the Falsehood, it would  defeat its own purpose.

Αλλά η ανώτερη Χάρη μπορεί να ενεργήσει μόνο σε καταστάσεις  του Φωτός και της Αλήθειας. Δεν θα ενεργήσει σε καταστάσεις που έχουν τεθεί απο το Ψεύδος και την Άγνοια.Γιατί εάν ήταν να ενδώσουμε στις απαιτήσεις του Ψεύδους, αυτό θα νικούσε τον ίδιο τον σκοπό του.

These are  the  conditions of the  Light  and  Truth,  the  sole conditions under which the highest Force will descend; and it is only the very highest supramental Force descending from above and opening from below that can victoriously  handle the physi- cal Nature and annihilate its difficulties . . . 

Αυτές είναι οι συνθήκες του Φωτός και της Αλήθειας, οι μοναδικές συνθήκες κάτω απο τις οποίες η Ανώτερη Δύναμη θα κατέρθει, και είναι μόνο η πολλή υψηλότερη υπερδιανοητική Δύναμη που κατεβαίνει, και ανοίγει απο ψηλά που θα μπορούσε νικηφόρα να χειριστεί μια  Φύση και να εξολοθρεύσει τις δυσκολίες. 

 
Mirra Richard (Alfassa) known as Mother
Μίρα Ρίτσαρντ (Αλφασσα) γνωστή ως Μητέρα

There must be a total and sincere surrender; there must be an exclusive self-opening to the divine Power; there must be a constant and integral  choice of the Truth  that is descending, a constant and integral rejection of the falsehood  of the mental,  vital and  physical  Powers  and Appearances that  still rule the earth-Nature.

Πρέπει να υπάρχει μια καθολική και ειλικρινής παράδοση.Πρέπει να υπάρχει ένα αποκλειστικό άνοιγμα στην Θεική Δύναμη.Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής και ολοκληρωτική   επιλογή της Αλήθειας που κατεβαίνει, μια συνεχής και ολοκληρωτική απόρριψη του ψεύδους των νοητικών, ζωντανών και φυσικών Δύναμεων και Παρουσιών, που ελέγχουν ακόμη την Γήινη-Φύση.

The surrender must  be total  and  seize all the parts  of the being. It is not enough that  the psychic should respond  and the higher mental accept or even the inner vital submit and the inner physical  consciousness  feel the influence. 

Η παράδοση πρέπει να είναι πλήρης και να καταλαμβάνει όλες τις πλευρές μιάς ύπαρξης. Δεν είναι αρκετό που ο ψυχικός πρέπει να απαντάει και το ανώτερο νοητικό να δέχεται ή ακόμη το εσώτερο ον παρέχει και η εσώτερη φυσική διάνοια αισθάνεται την επιρροή.

 There  must  be in no part  of the being, even the most external, anything  that  makes a reserve,  anything  that  hides  behind  doubts,  confusions  and subterfuges,  anything  that  revolts or refuses.

Πρέπει να μην υπάρχει μέρος του όντος, ακόμη και το πιο εξωτερικό, οτιδήποτε κάνει εφεδρεία, οτιδήποτε  κρύβεται πίσω απο  αμφιβολίες, συγχύσεις και υπεκφυγές, οτιδήποτε  επαναστατεί και αρνείται.
If part  of the  being  surrenders, but  another part  reserves itself, follows  its own  way or makes  its own  conditions, then each time that that happens,  you are yourself pushing the divine Grace away from you.

Εάν μέρος του όντος παραδίδεται,  αλλά κάποιο   άλλο μέρος διατηρεί τον εαυτό του, εσυ απο μόνος σου διώχνεις την Θεία Χάρη μακριά απο εσένα.
If you open yourself on one side or in one part to the Truth and on another side are constantly opening  the gates to hostile forces, it is vain to expect that  the divine Grace will abide with you. You must keep the temple clean if you wish to instal there the living Presence.

Εαν ανοίγεις τον εαυτό σου απο μια πλευρά ή σε μια πλευρά της Αλήθειας και απο την άλλη πλευρά μονίμως ανοίγεις τις πύλες σε εχθρικές δυνάμεις, είναι μάταιο να περιμένεις οτι η Θεία Χάρη θα κατοικήσει μαζί σου.Πρέπει να κρατάς τον ναό καθαρό, εάν επιθυμείς να εγκαταστήσεις την ζωντανή παρουσία του εκεί.

 

If each time the Power intervenes  and brings in the Truth, you turn your back on it and call in again the falsehood  that has been expelled, it is not the divine Grace that you must blame for failing you, but the falsity of your own will and the imperfection of your own surrender.
Εάν κάθε στιγμή η Δύναμη παρεμβαίνει και φέρνει την Αλήθεια, γυρνάς την πλάτη σου σε αυτήν και καλείς ξανά το ψεύδος που έχει εξοριστεί, δεν είναι η   Θεική   Χάρη που πρέπει να κατηγορείς για την αποτυχία σου, αλλά το λάθος της δικής σου  βούλησης και μη τελειότητας της δικής σου παράδοσης.
If you call for the Truth  and yet something  in you chooses what is false, ignorant and undivine or even simply is unwilling to reject it altogether, then  always  you will be open  to attack and  the Grace  will recede from  you.  Detect  first what  is false or obscure  in you and persistently  reject it, then alone can you rightly call for the divine Power to transform you.

Εάν καλείς για την Αλήθεια, και τελικά μέσα σου επιλέγεις ποιό είναι λάθος, με άγνοια και μη θεικότητα ή ακόμη δεν βούλεσαι να το απορρίψεις όλο μαζί, τότε πάντα θα είσαι ανοικτός σε επίθεση, και η Χάρη θα απομακρυνθεί απο εσένα.Προσδιόρισε τι είναι λάθος πρώτα ή σκοτεινό σε εσένα και μόνιμα απόρριψε το, μετά μόνος σου μπορεί δίκαια να καλέσεις  την θεία Χάρη να σε μεταμορφώσει.
Do not imagine that truth and falsehood, light and darkness, surrender and selfishness can be allowed to dwell together in the house consecrated  to the Divine. The transformation must be in- tegral, and integral therefore  the rejection of all that withstands it.

Μην φαντάζεσαι οτι η αλήθεια  και  το ψεύδος, το φως και το σκοτάδι, η παράδοση και ο εγωισμός μπορούν να κατοικήσουν μαζί στο σπίτι που  είναι αφιερωμένο στο Θεικό. Η μεταμόρφωση πρέπει να είναι εσωτερική και εξωτερική, ακόμη και πριν την απόρριψη όλων αυτών που αντικρούει.

Reject the false notion  that  the divine Power will do and is bound to do everything for you at your demand and even though you  do  not  satisfy  the  conditions laid  down  by the  Supreme. Make  your surrender true and complete,  then only will all else be done for you.

Απόρριψε την λάθος νόηση οτι η θεική Δύναμη θα κάνει  οτι σκοπεύει να κάνει οτιδήποτε για εσένα κατά απαίτηση σου, και ακόμη όταν δεν ικανοποιείς τις συνθήκες που έχουν τεθεί κάτω απο το Ανώτερο.Κάνε την παράδοση σου αληθινή και πλήρη, τότε μόνο θα γίνουν όλα τα άλλα για εσένα.
Reject too the false and indolent  expectation that the divine Power will do even the surrender for you. The Supreme demands your  surrender to her,  but  does not  impose  it: you are free at every moment, till the irrevocable transformation comes, to deny and to reject the Divine or to recall your self-giving, if you are willing to suffer the spiritual  consequence.  Your surrender must be self-made and free; it must be the surrender of a living being, not of an inert automaton or mechanical  tool.

Απόρριψε επίσης την λάθος και  νωχελική  προσδοκία οτι η Θεική Δύναμη θα κάνει την παράδοση για εσένα.Το Ανώτερο   απαιτεί να παραδοθείς σε αυτό, αλλά δεν το επιβάλλει, είσαι ελεύθερος κάθε στιγμή, μέχρι η μη αντιστρέψιμη μεταμόρφωση έρθει, να αποδεχτείς ή να απορρίψεις το Θεικό ή να  ανακαλέσεις την αυτό προσφορά σου, εαν βούλεσαι να υποφέρεις τις πνευματικές επιπτώσεις.Η παράδοση σου πρέπει να είναι    αυτο-δημιούργημα σου και ελεύθερη.Πρέπει να είναι η παράδοση μιας ζωντανής ύπαρξης, οχι ενός αδρανούς αυτόματου ή μηχανικού εργαλείου.

The Mother -Sri Aurobindo/Η Μητέρα-Σρι Οριμπίντο            

Sri Auribindo on Wikipedia 

*Translation from the  English into Greek language by Katerina Kostaki
*Μετάφραση απο τα Αγγλικά στα Ελληνικά απο την Κατερίνα Κωστάκη

No comments:

BECOME AN INFLUENCER!

Katerina Kostaki is an Intellifluence Trusted Blogger

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.