ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

THE ANGELS PLANET (BOOK) BY VISIONARY AUTHOR KATERINA KOSTAKI

Thursday, April 2, 2020

Prayer from the Arcturians by Maria Bethencourt/Προσευχή από τους Αρκτούριους από την Μαρία Μπεθεκούρτ

I AM Source, Sovereign, Free.
I AM LOVE.


Είμαι Πηγή, Κυρίαρχη, Ελεύθερη.
Είμαι ΑΓΑΠΗ.


I STEP Fully into my Sovereignty as per The Law of One in this NOW and DECLARE, as per my BIRTH RIGHT as a GUARDIAN of THIS EARTH:


Βαδίζω πλήρως στην Κυριαρχία μου σύμφωνα με το Νόμο του Ενός σε αυτό ΤΩΡΑ και ΔΗΛΩΝΩ, όπως σύμφωνα με το ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ μου ως ΦΥΛΑΚΑΣ αυτής ΤΗΣ ΓΗΣ.


I Release ALL 3d Illusions pertaining to separation, and fully disconnect ALL MY ENERGY from ALL lower vibrational timelines, matrices, realities and grids, as I no longer wish to be connected to THEM.

Απελευθερώνω ΟΛΕΣ τις 3D ψευδαισθήσεις που σχετίζονται με το διαχωρισμό και αποσυνδέω πλήρως την ΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ τα χαμηλότερα δονητικά χρονοδιαγράμματα, μήτρες, πραγματικότητες, και πλέγματα, καθώς δεν επιθυμώ πλέον να είμαι συνδεδεμένος/ νη με αυτά.

I release them in full Love and Understanding, grateful for the beautiful experience of descension, separation and forgetting.

Τους απελευθερώνω με όλη την Αγάπη και Κατανόηση, ευγνώμων για την όμορφη εμπειρία της κατάβασης, χωρισμού και της μη ενθύμησης.
I open my Heart Fully and Fearlessly as I anchor to higher dimensional timelines to continue my spiritual evolution.

Ανοίγω την Καρδιά μου Πλήρως και Άφοβα, καθώς αγκυροβολώ σε υψηλότερους διαχρονικούς χρόνους για να συνεχίσω την πνευματική εξέλιξή μου.

I cancel all contracts and/or agreements that I have made with any entity, guide, or being, in this timeline and in ALL timelines and realities and dimensions across All That IS, that are not For The Highest Good of ALL and in alignment with my soul’s purpose in this NOW.

Ακυρώνω όλα τα συμβόλαια και/ ή τις συμφωνίες που έχω συνάψει με κάθε οντότητα, οδηγό ή ύπαρξη, σε αυτό το χρονοδιάγραμμα και σε ΟΛΑ τα χρονοδιαγράμματα και τις πραγματικότητες και τις διαστάσεις στο ΟΛΟ αυτό που ΕΙΝΑΙ και που δεν είναι Για Το Υψηλότερο Καλό Όλων και σε ευθυγράμμιση με το σκοπό της ψυχής μου στο ΤΩΡΑ.

I Release ALL FALSE TWIN contracts and illusions, and align fully with my Divine Partner to anchor into the grids The Essence of Hieros gamos, my Divine Marriage.

Απελευθερώνω όλα τα συμβόλαια και τα ψευδαισθήσεις όλων των συμβολαίων των ΨΕΥΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΦΛΟΓΩΝ, και ευθυγραμμίζομαι πλήρως με τον Θεϊκό Εταίρο μου για να αγκυροβολήσω μέσα στα πλέγματα Την Ουσία του Ιερού Γάμου, του Θεϊκού Γάμου μου.

I do this Joyfully, releasing all outcome.
Το κάνω με χαρά, απελευθερώνοντας όλο το αποτέλεσμα.

I CALL FORTH and FULLY into alignment ALL my Soul Family, Ray Families, and Rainbow Family members, as per Divine Galactic Contracts made, to assist in anchoring infinite timelines of expansion and creation with no interference, as per The Law of the Guardians and The Law of One.


ΚΑΛΩ ΕΠΙΤΟΠΟΥ και ΠΛΗΡΩΣ σε ευθυγράμμιση ΟΛΑ τα μέλη της Ψυχικής μου Οικογένειας, της Οικογένειας της Ακτίνας, και των μελών της Οικογενείας του Ουράνιου Τόξου σύμφωνα με τα Θεϊκά Γαλαξιακά Συμβόλαια που έχουν δημιουργηθεί για να βοηθήσουν στην αγκυροβόληση άπειρων χρονογραμμών επέκτασης και δημιουργίας χωρίς καμία παρεμβολή πάντα σύμφωνα με το Νόμο των Φυλάκων και Το Νόμο Του Ενός.

I Release ALL of my Spiritual Team that has assisted me up until this NOW with my deepest gratitude and unconditional LOVE. Namaste.

Απελευθερώνω ΟΛΟΥΣ της Πνευματικής μου ομάδας που με βοήθησε μέχρι ΤΩΡΑ με τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου και την ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ.  Namaste.

In the Purity of My Heart, I ask for Volunteers to join me IN MY HEART, CONNECTED TO SOURCE, as I build a team to assist me in this NEXT phase of my soul’s mission and purpose.

Στην Καθαρότητα της Καρδιάς μου, ζητώ εθελοντές να έρθουν μαζί ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ, καθώς έχω χτίσει μια ομάδα για να με βοηθήσει στην ΕΠΟΜΕΝΗ φάση της αποστολής και τον σκοπό της ψυχής μου.

I am in the deepest gratitude as they have chosen, by their free will to walk in service for the highest good of all with me. Namaste.
Έχω απόλυτη ευγνωμοσύνη γιατί έχουν επιλέξει, με την ελεύθερη βούλησή τους να εργαστούν στην υπηρεσία για το υψηλότερο καλό όλων μαζί με εμένα. Namaste.

I SET my Spiritual Boundaries. NONE across ALL THAT IS May interfere as I FULLY STEP into MY LIGHT in Service to The Law of ONE by CHOICE.
ΚΑΘΟΡΙΖΩ τα Πνευματικά Όρια μου. ΚΑΝΕΝΑΣ πέρα ​​από ΟΛΟΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ μπορεί να παρεμβαίνει, καθώς ΕΓΩ ΒΑΔΙΖΩ ΠΛΗΡΩΣ μέσα στο ΦΩΣ ΜΟΥ για την Υπηρεσία του Νόμου του ΕΝΟΣ από το ΕΠΙΛΟΓΗ.

I terminate all false matrices and illusions that are keeping This Aspect of My Self in THIS NOW from fully stepping into My Light and aligning with my SOUL’s Passion, Mission and Purpose to Assist in the Shifting of Consciousness of This Magnificent Earth.

Θα λύσει όλα τους ψευδείς μητρικά πρότυπα και τις αυταπάτες που κρατούν Αυτήν την Πτυχή του Εαυτού μου σε ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΩΡΑ από την πλήρη αναβάθμιση μου στο Φως Μου και την ευθυγράμμιση με το Πάθος της ΨΥΧΗΣ μου, Αποστολή και Σκοπό να Βοηθήσει στην Μετατόπιση της Συνείδησης αυτής Της Υπέροχης Γης.

I came Here by choice and fully understand THIS.
Ήρθα εδώ από επιλογή και το καταλαβαίνω ΑΥΤΟ πλήρως.
I RELEASE ALL IMPLANTS, and INTERFERENCE across ALL THAT IS, known and unknown, which has interfered with my SOVEREIGN BIRTH RIGHT to FREE WILL, as per The Divine Blueprint Creation Laws which govern this Universe.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ, γνωστά και άγνωστα, τα οποία παρεμπόδισαν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, σύμφωνα με τους Νόμους του Θεϊκού  Διαγράμματος Δημιουργίας που κυβερνούν αυτό το Σύμπαν.


This is irrevocable and permanent in ALL that IS.

Αυτό είναι αμετάκλητο και μόνιμο σε ΟΛΑ όσα ΥΠΑΡΧΟΥΝ.


 

I call Upon My Heart Family to assist me, as I walk in service.

Επικαλούμαι την Οικογένεια της Καρδιάς Μου να με βοηθήσει, καθώς προχωράω προς υπηρεσία.


Any thing left out of this invocation is covered by the purity of this prayer in which I set forth my most innocent intentions as I remember Who I am and step Fully into my Light.

Οτιδήποτε απομένει από αυτή την επίκληση καλύπτεται από την καθαρότητα αυτής της προσευχής στην οποία εκθέτω τις πιο αθώες μου προθέσεις, καθώς θυμάμαι Ποιος Είμαι και βηματίζω Πλήρως  Προς το Φως μου.

  
I call forth ALL aspects of MYSELF across ALL timelines, dimensions and realms, to unify HERE in this NOW as I choose, by The Right of Free WILL to WALK in HEART SERVICE for The Greatest Good of ALL on this Planet.


Καλώ όλες τις πτυχές του ΕΑΥΤΟΥ μου σε όλα τα χρονοδιαγράμματα, τις διαστάσεις και τα βασίλεια, για να ενοποιήσω στο ΕΔΩ στο ΤΩΡΑ όπως έχω επιλέξει, από το Δικαίωμα της Ελεύθερης Βούλησης για να ΒΑΔΙΣΩ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ για το Ανώτερο Καλό ΟΛΩΝ πάνω σε αυτόν τον Πλανήτη.


I Completely Heal and Seal ALL Aspects of My Self, known and unknown, from any further intrusion, as I am Sacred Incarnate Vessel of the Source of All That IS.

Εγώ Θεραπεύω Πλήρως και Σφραγίζω όλες τις πτυχές Του Εαυτού Μου, γνωστού και άγνωστου, από οποιαδήποτε άλλη εισβολή, καθώς είμαι ένα Ιερό Ενσαρκωμένο Όχημα της Πηγή του Όλου που ΕΙΝΑΙ.

I, in the Purity of My Heart, For the Highest Good of ALL, ask that this invocation COVER all that is Known and Unknown by This Aspect of Myself, erasing ALL possible LOOPHOLES and HIDDEN interference Agendas and making them NULL and VOID.

Εγώ, στην Καθαρότητα της Καρδιάς Μου, Για το Μέγιστο Καλό Όλων, ζητάω αυτή η επίκληση να ΚΑΛΥΨΕΙ ότι είναι Γνωστό και Άγνωστο από αυτή την Οπτική του Εαυτού μου, διαγράφοντας ΟΛΑ τις πιθανές ΧΡΟΝΟΔΙΝΕΣ και ΚΡΥΦΕΣ Ατζέντες Παρέμβασης και κάνοντάς τις ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ και ΚΕΝΕΣ.


I release ALL Not for my Highest Good as I step Fully into my Light.

Αποδέχομαι ΟΛΟΥΣ που δεν είναι για το Υψηλό ΚΑΛΌ μου καθώς βαδίζω πλήρως προς στο Φως Μου.


I ask for all to occur with EASE and GRACE as I fully understand that it is my SACRED BIRTH RIGHT TO LIVE IN JOY and PEACE.


Ζητώ να έρθουν όλοι μαζί με ΕΥΚΟΛΙΑ και ΧΑΡΗ καθώς καταλαβαίνω πλήρως ότι είναι το ΙΕΡΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ μου ΝΑ ΖΩ ΣΕ ΧΑΡΑ και ΕΙΡΗΝΗ.


Anything I have missed, I ask for it to be covered and understood.

Οτιδήποτε έχω χάσει, ζητώ να καλύπτεται και να κατανοείται.

I AM LOVE, for Love is All There Is.

Είμαι ΑΓΑΠΗ, γιατί η Αγάπη είναι το Όλον αυτό που Υπάρχει.

I AM infinitely grateful for THIS.

ΕΙΜΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ευγνώμων ΓΙ ΑΥΤΟ.

May ALL who seek to remember THIS do so.

Είθε Όλοι όσοι προσπαθούν να θυμηθούν να το πράξουν αυτό.


AND SO IT IS.
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ.


Prayer from the Arcturians by Maria Bethencourt

Προσευχή από τους Αρκτούριους από την Μαρία Μπεθεκούρτ


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

TRANSLATION FROM ENGLISH TO GREEK BY VISIONARY AUTHOR POET HEALER 
KATERINA KOSTAKI
ACADEMY OF INNER LIGHT
Private group · 2,923 members
Join Group
☀Academy of Inner Light ☀ is founded by the Greek Spiritual author, poetess and healer Katerina Kostaki. "Academy of Inner Light " is an international...

No comments:

Copyright by

INNER VOICES WITHIN

INNER VOICES WITHIN
Available on Amazon.com!
 
ACADEMY OF INNER LIGHT
Ομάδα με ρύθμιση απορρήτου Κλειστή · 2.750 μέλη
Γίνετε μέλος της ομάδας
☀Academy of Inner Light ☀ is founded by the Greek Spiritual author, poetess and healer Katerina Kostaki. "Academy of Inner Light " is an international...
 

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Become a Patron

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.