NEW WEBPAGE LAUNCHED!

New webpage launched!

My brand new English edition webpage is entirely designed by...Katerina Kostaki. My advice is to join the mailing list (right side o...

Thursday, December 12, 2013

Healing with the Angels-Book presentation (Θεραπεία με την βοήθεια των Αγγέλων (Βιβλίο-παρουσίαση)
To  those who serve as Angels on Heaven and upon Earth.
Thank you for your love,dedication and service.
Please continue having patience with us 
while we learn how to accept
yur gifts with gratitude and grace.


«Σε εκείνους που υπηρετούν ως άγγελοι στον παράδεισο και πάνω στην γη.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη , την αφοσίωση και την υπηρεσία σας.
Παρακαλώ συνεχίστε να έχετε υπομονή μαζί μας, ενώ μαθαίνουμε
να δεχόμαστε τα δώρα σας με ευγνωμοσύνη και χάρη».Με αυτή την τόσο όμορφη και ζεστή αφιέρωση που υπάρχει στην εισαγωγή του βιβλίου: 

« Θεραπεία με την βοήθεια των Αγγέλων » της Doreen Virtue, ξεκίνησα την προσωπική μου αναζήτηση στον κόσμο της πνευματικότητας . 
I fully awared embarked on my spiritual research in the world of spirituality with this beautiful and warm tribute on Doreen's Virtue book introduction entitled "Healing with the Angels".

Το βιβλίο βέβαια υπήρξε η αφορμή, γιατί αν θέλουμε να δώσουμε μια πιο επιστημονική εξήγηση (και όχι μεταφυσική…) η αιτία βρίσκεται αλλού. 

This book was apparently the causation,because if we would love to provide with a more scientific explanation (and not a paranormal one...),the cause resides elsewhere.

Μέσα από την δική μου επίμονη ώθηση να ψάχνω τις πραγματικές αλήθειες που κρύβονται πίσω από τις λέξεις και τις σκέψεις, τα μηνύματα και την διαίσθηση οδηγήθηκα μέσα από τις σελίδες αυτού του πανέμορφου βιβλίου σε ένα φωτεινό μονοπάτι . 

Through my intense impulse to search for the pure  truths hidden behind the words and the words,the messages and intuition as well I was addressed through the pages of this marvellous book into a luminary path. 

Η Doreen Virtue με το απαράμιλλο συγγραφικό της ταλέντο περιγράφει την Θεραπευτική Αγάπη και Δύναμη του Θεού και των Αγγέλων, η οποία δίνει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που κυριαρχούν στην ζωή των ανθρώπων . 
Doreen Virtue with her uncomparable talent describes the Healing Love and Power of God and Angels, which replies all problems that dominate people lives.

Οι Άγγελοι βρίσκονται πάντοτε δίπλα μας, σε κάθε δύσκολη ή εύκολη στιγμή για να μας οδηγούν σε πνευματικά μονοπάτια, εξαλείφοντας τους φόβους ή την αγωνία που μπορεί να έχουμε για διάφορα θέματα, όπως : σχέσεις, καριέρα, οικονομικά, αλλά και οποιαδήποτε πρόκληση που μας δημιουργεί προβληματισμό και ανησυχία. 

Angels always stay close to us, in every difficult or easy moment to guide us tospiritual pathways,eliminating our fears or worry that we might have of various issues, like: relationships, carreer,finance, but  also every challenge causing questioning and upset.

Αρκεί να διαθέτουμε ανοικτό το μυαλό, την καρδιά και την ζωή μας στο Πνεύμα, και να επιτρέπουμε στην Θεραπευτική Δύναμη τους να δώσει λύση. 

As long as we keep an open mind, and heart and surrender our life to Spirit, and let the Healing Force to offer remedy.

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, δίνουμε την άδεια στους Αγγέλους να ανταποκριθούν στα καλέσματα μας, και να θεραπεύσουν κάθε μας ζήτημα: 

Following the steps we permit Angels to reply to our calls,and heal every aspect

Ζητήστε –Παραδώστε το πρόβλημα -Εμπιστευτείτε τον Θεό- Ακολουθείστε τις οδηγίες του Θεού. 

Ask-Surrender  the problem-Trust God-Follow the guidance of God

Παράλληλα οι υπέροχες προσευχές που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο βοηθούν να ερχόμαστε σε μια αγγελική επικοινωνία και να βελτιώνουμε την ζωή μας . 

Moreover those marvellous prayers in this book help us to move on an angelical contact and improve our life.

Η μοναδική αίσθηση που αναδύεται μέσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου διατηρείται αναλλοίωτη κάθε φορά που ανατρέχω σε αυτό, όταν επιθυμώ να διαβάσω κάποια από τις προσευχές ή κάποιες σημαντικές ενότητες με συμβουλές ή αληθινές αφηγήσεις ανθρώπων που αναζήτησαν την θεραπευτική Δύναμη των Αγγέλων και τα οφέλη αυτής της πνευματικής αναζήτησης και επικοινωνίας. 

The unique sense that's  derived through the reading this book remains unchainged every time I go back to it,when I am feeling good reading each one of these prayers or the important sections with advices or true narrations of people who searched for the Healing Power of Angels and the outcome of this spiritual search and communication.

Μοιάζει σαν να διαβάζω κάθε σελίδα ή παράγραφο του για πρώτη φορά και αυτό είναι ένα συναίσθημα που δεν το έχω νιώσει με κανένα άλλο βιβλίο. 

It seems  as if I am reading every single page or paragraph for the very first time and this is an emotion that I haven't sensed by any other book up-to-date.

Μεγαλύτερη αξία για εμένα προσωπικά έχει η -πέρα από κάθε αμφιβολία - διαπίστωσή μου ότι οι προσευχές του έχουν θετικά αποτελέσματα στην ζωή μου . 

For me it is of great value -beyond every doubt- my realization that my prayers have a very positive impact upon my life.

Η « Θεραπεία με την βοήθεια των Αγγέλων » της Doreen Virtue είναι ένα βιβλίο, που αξίζει κανείς να διαβάσει. 

Healing with the Angels of Doreen Virtue is a book that worths reading it.
Καλή ανάγνωση!
I wish you a good time during your reading!

Κατερίνα Κωστάκη
Συγγραφέας

Official webpage

 Επαναδημοσίευση απο το: http://www.grammateas.gr/gr/viewtopic.php?p=156&highlight=#156


Post a Comment

Copyright by

Copyright by
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AFFILIATE LINKS

Copyright Katerina Kostaki 2013-2016. Powered by Blogger.