Cosmic Light & The Angels Planet available on online Bookstores (list of bookstores)

Cosmic Light & The Angels Planet available on online Bookstores (list of bookstores).

The following is a list of online bookstores/Networks with my english published books (Cosmic Light & The Angels Planet). *Visi...

Thursday, December 19, 2013

Jim Rohn on Leadership-Ο Τζιμ Ρον για την Αρχηγία


If you want to be a leader who attracts quality people, the key is to become a person of quality yourself. Leadership is the ability to attract someone to the gifts, skills, and opportunities you offer as an owner, as a manager, as a parent. I call leadership the great challenge of life.
Εάν θέλεις να γίνεις ένας ηγέτης που έλκει ανθρώπους ποιότητας, το κλειδί είναι να γίνεις ένα άτομο ποιότητας ο ίδιος.Η ηγεσία είναι η ικανότητα να έλκεις κάποιον στα δώρα, δεξιότητες, και ευκαιτίες που προσφέρεις σαν ιδιοκτήτης, σαν μάνατζερ, και σαν γονέας.Αποκαλώ την αρχηγία σαν μια μεγάλη πρόκληση της ζωής.
 
What's important in leadership is refining your skills. All great leaders keep working on themselves until they become effective. Here are some specifics:
Αυτό που είναι σημαντικό στην αρχηγία είναι να βελτιώσετε τις δεξιότητες σου.Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες συνέχισε να εργάζεστε στους εαυτούς σας μέχρι να γίνετε αποτελεσματικοί.Εδω είναι κάποιες λεπτομέρειες:
 
1) Learn to be strong but not rude. It is an extra step you must take to become a powerful, capable leader with a wide range of reach. Some people mistake rudeness for strength. It's not even a good substitute.
1)Μάθε να είσαι δυνατός,αλλά οχι προσβλητικός.Είναι ένα παραπάνω βήμα που πρέπει να πάρεις για να γίνεις δυνατός,ικανός ηγέτης με μια μεγάλη έκταση επέκτασης.Κάποιοι άνθρωποι μπερδεύουν την αγένεια με την δύναμη.Δεν είναι κάν καλό υποκατάστατο.
 
2) Learn to be kind but not weak. We must not mistake kindness for weakness. Kindness isn't weak. Kindness is a certain type of strength. We must be kind enough to tell somebody the truth. We must be kind enough and considerate enough to lay it on the line. We must be kind enough to tell it like it is and not deal in delusion.
2)Μάθε να είσαι καλός αλλά οχι αδύναμος.Δεν πρέπει να μπερδεύεις την καλωσύνη με την αδυναμία.Η καλωσύνη δεν είναι αδυναμία.Η καλωσύνη είναι ένα συγκεκριμένο είδος δύναμης.Πρέπι να είμαι καλοί αρκετά ώστε να λέμε την αλήθεια.Πρέπει να είμαστε καλοί αρκετά και να λαμβάνουμε υπόψην να το θέτουμε στην γραμμή.Πρέπει να είμαστε αρκετά καλοί ώστε να το λέμε όπως είναι ακριβώς και οχι να συνδιαλεγόμαστε στην αυταπάτη.
 
3) Learn to be bold but not a bully. It takes boldness to win the day. To build your influence, you've got to walk in front of your group. You've got to be willing to take the first arrow, tackle the first problem, discover the first sign of trouble.
3)Μάθετε να είσαστε  τολμηροί, αλλά οχι θρασύδειλοι.Χρειάζεται να γίνετε τολμηροί για να κερδίσετε καθημερινά.Για να χτίσεις την επιρροή σου,πρέπει να περπατήσετε μπροστά απο την ομάδα σου.Πρέπει να θέλετε να ρίχνετε την πρώτη βολή, να αντιμετωπίζετε το πρώτο πρόβλημα,ανακαλύψετε το πρώτο σημάδι του προβλήματος.

4) You've got to learn to be humble, but not timid. You can't get to the high life by being timid. Some people mistake timidity for humility. Humility is almost a God-like word. A sense of awe. A sense of wonder. An awareness of the human soul and spirit. An understanding that there is something unique about the human drama versus the rest of life. Humility is a grasp of the distance between us and the stars, yet having the feeling that we're part of the stars. So humility is a virtue; but timidity is a disease. Timidity is an affliction. It can be cured, but it is a problem.
4)Πρέπει να μάθετε να ήστε ταπεινοί, αλλά οχι δειλοί.Δεν μπορείτε να φτάσετε στην υψηλή ζωή με το να ήστε δειλοί.Κάποιοι άνθρωποι μπερδεύουν την δειλία με την ταπείνωση.Η ταπείνωση είναι σχεδόν μια παρόμοια με τον Θεό λέξη.Μια αίσθηση δέους.Μια αίσθηση θαυμασμού.Μια αφύπνιση της ανθρώπινης ψυχής και πνεύματος.Μια κατανόηση οτι είναι κάτι μοναδικό για το ανθρώπινο δράμα εναντίον της υπόλοιπης ζωής.Η ταπεινότητα είναι μια αρπαγή της απόστασης μεταξύ μας και των άστρων, έχοντας τελικά την αίσθηση οτι ήσαστε μέρος των άστρων.Έτσι η ταπείνωση είναι μια αρετή.Αλλά η δειλία είναι ασθένεια.Η δειλία είναι μια θλίψη.Μπορεί να θεραπευτεί, αλλά είναι ένα πρόβλημα.
 
5) Be proud but not arrogant. It takes pride to win the day. It takes pride to build your ambition. It takes pride in community. It takes pride in cause, in accomplishment. But the key to becoming a good leader is being proud without being arrogant. In fact I believe the worst kind of arrogance is arrogance from ignorance. It's when you don't know that you don't know. Now that kind of arrogance is intolerable. If someone is smart and arrogant, we can tolerate that. But if someone is ignorant and arrogant, that's just too much to take.
5)Να ήστε περήφανοι,αλλά οχι αλαζονικοί.Χρειάζεται περηφάνεια για να κερδίσεις την ημέρα.Χρειάζεται περηφάνεια για να χτίσεις την φιλοδοξία σου.Χρειάζεται περηφάνεια για μια κοινότητα.Χρειάζεται περηφάνεια σαν αιτία, για εκπλήρωση.Αλλά το κλειδί είναι να γίνετε καλοί ηγέτες είναι να ήστε περήφανοι χωρίς να ήστε αλαζονικοί.Στην πραγματικότητα πιστεύω οτι το χειρότερο πράγμα της αλαζονίας είναι αλαζονία απο άγνοια.Είναι όταν δεν γνωρίζεις οτι δεν γνωρίζεις.Τώρα αυτό το είδος της αλαζονείας είναι μη ανυπόφορο.Εαν κάποιος δεν γνωρίζει και είναι αλαζονικός, αυτό είναι πολύ να το λάβει.
 
6) Develop humor without folly. That's important for a leader. In leadership, we learn that it's okay to be witty, but not silly. It's okay to be fun, but not foolish.
6)Αναπτύξτε το χιούμορ χωρίς τρέλλα.Είναι σημαντικό για έναν αρχηγό.Στην αρχηγία, μαθαίνουμε οτι είναι εντάξει να είναι πνευματώδης,αλλά οχι ηλίθια.Είναι εντάξει να υπάρχει διασκέδαση,αλλά οχι αστεία.
 
Lastly, deal in realities. Deal in truth. Save yourself the agony. Just accept life like it is. Life is unique. Some people call it tragic, but I'd like to think it's unique. The whole drama of life is unique. It's fascinating. And I've found that the skills that work well for one leader may not work at all for another. But the fundamental skills of leadership can be adapted to work well for just about everyone: at work, in the community, and at home.

Τέλος, διαπραγματευτείτε σε πραγματικότητες.Διαπραγματευτείτε στην αλήθεια.Σώσε τον εαυτό σου απο την αγωνία.Απλά δεχτείτε την ζωή όπως είναι.Η ζωή είναι μοναδική.Κάποιοι άνθρωποι το αποκαλούν τραγικότητα,αλλά θα ήθελα να σκεφτείτε οτι είναι μοναδική.Το πήρες δράμα της ζωής είναι μοναδική.Είναι φανταστική.Και εχω βρεί οτι οι δεξιότητες που δουλεύουν καλά για ενα αρχηγό μπορεί να μην δουλεύει για έναν άλλον.Αλλά οι βασικές δεξιότητες της ηγεσίας μπορούν να προσαρμοστούν στην δουλειά καλά για τον καθένα: στην εργασία,στην κοινότητα, και στο σπίτι.
 
To Your Success,
Στην επιτυχία σας
 
Jim Rohn
Τζιμ Ρον

This article was submitted by Jim Rohn, America's Foremost Business Philosopher.
 Το άρθρο προωθηθηκε απο τον Τζιμ Ρόν,τον πρώτο στην Επιχειρηματικότητα Φιλόσοφο της Αμερικής


*Translation into Greek language by Katerina Kostaki
*Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα απο την Κατερίνα Κωστάκη 
Post a Comment

Copyright by

Copyright by
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AFFILIATE LINKS

Copyright Katerina Kostaki 2013-2016. Powered by Blogger.