Tuesday, February 18, 2020

End Time Madness-Το τέλος της Εποχής της Τρέλας (The Portal Blog)

As we are now right before the dawn of the new Golden

 Age, a strong purification must occur before we as a

 planet can enter the Light. This purification is called the

 end time madness.Καθώς βρισκόμαστε πριν από την αυγή της νέας 
Χρυσής Εποχής, ένα

 ισχυρό ξεκαθάρισμα πρέπει να συμβεί 

πριν εμείς ως πλανήτης να

 περάσουμε προς το Φως.


Το ξεκαθάρισμα λέγεται 

Το Τέλος της Εποχής της Τρέλας.The end time madness is happening

 individually, with many 

people freaking out and showing 

dysfunctional behavior, 

but also globally. 


Το Τέλος της Εποχής της Τρέλας

 συμβαίνει ατομικά, 

με πολλούς ανθρώπους

 να φρικάρουν

 και να δείχνουν 

δυσλειτουργική συμπεριφορά, 

αλλά επίσης και Παγκόσμια.


Since they know now that their end

 is inevitable, 

the Cabal wants to destroy 

the surface 

human population in the 

process of their own downfall.


Εφόσον γνωρίζουν ότι το τέλος τους 

είναι αναπόφευκτο,

 η  Καμπάλ θέλει να καταστρέψει 

τον πληθυσμό της 

επιφάνειας της Γης κατά την διαδικασία

της πτώσης τους.They attempted that in December last year 

by triggering 

the financial collapse through

 the repo market,

 and that did  not work, they tried

 that in early January  

through escalation with Iran, 

that did not work, they tried

 to engineer

 a false flag in Virginia, that did not work, 

so what  is left?


Το προσπάθησαν αυτό τον Δεκέμβριο 

του περασμένου έτους 

προκαλώντας την οικονομική πτώση μέσω της 

αγοράς, και αυτό δεν πέτυχε, 

προσπάθησαν να πετύχουν 

την πτώση νωρίς τον Ιανουάριο

 μέσα από την κλιμάκωση με

 το Ιράν, που δεν πέτυχε, 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν 

ένα τεχνητό γεγονός 

στην Βιρτζίνια που δεν πέτυχε, τι 

έχει μείνει λοιπόν; A global pandemic scare.


Ένας παγκόσμιος φόβος πανδημίας.2019-nCoV is an advanced ethnic 

bioweapon that targets mostly 

Asian population:


2019-Κοροναιός είναι ένα αναβαθμισμένο 

παγκόσμιο βιοχημικό όπλο που έχει ως στόχο το

 μεγαλύτερο μέρος του Ασιατικού πληθυσμού:

The current epidemic is a result of covert

 biological warfare that goes 

on between China and USA.


Αυτή η πρόσφατη επιδημία

 είναι ένα αποτέλεσμα 

συγκεκαλυμένου βιολογικού πολέμου 

που υπάρχει μεταξύ Κίνας και Αμερικής.
Chinese long term military strategy 

against USA is based on 

bioweapons to a great degree:Η  Κινέζικη στρατιωτική πολιτική διαρκείας 

εναντίον της Αμερικής βασίζεται 

σε όπλα βιοχημικά σε έναν μεγάλο 

βαθμό:
The Chinese agents have stolen

 the coronavirus from 

Canadian lab:


Οι Κινέζοι πράκτορες έχουν κλέψει τον 

κοροναιο από Καναδέζικο εργαστήριο:
And upgraded it into a bioweapon

 at the lab in Wuhan:


Και το αναβάθμισαν σε ένα βιοχημικό όπλο

σε εργαστήριο

 στην Ουχάν:Then a USA agent, previously infiltrated 

into the Wuhan 

lab, and involved in the development 

of the virus, stole a 

sample  of coronavirus and spread it

 into the Wuhan 

seafood and animal market. 

From then on the virus was 

spreading with  geometric progression

 that can really look 

scary:Μετά ένα Αμερικανός πράκτορας,

 αναμείχτηκε στο

 Εργαστήριο της Ουχάν,

 και συμμετείχε στην ανάπτυξη του

 ιού, έκλεψε ένα δείγμα του κοροναιού 

και το έσπειρε μέσα

 στην αγορά θαλασσινών 

στην Ουχάν και στην αγορά

 ζώων. 

Απο εκεί με τον ιό να απλώνεται 

με γεωμετρική πρόοδο που

μοιάζει αληθινά τρομακτική:

It is interesting to note here that Peter Salama,

 a renowned

 epidemiologist that worked 

for WHO and a board member

 of GAVI, the Vaccine Alliance, 

died on January 23rd:


Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε 

εδώ οτι ο Πήτερ Σάλαμα, 

ένας περίφημος επιδημιολόγος 

που εργάστηκε για το WHO

 (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)

 και μέλος του συμβουλίου του GAVI, 

της Ένωσης Εμβολιασμών, 

πέθανε στις 23 Γενάρη 2020. 


The Pleiadians are working tirelessly 

to stop the epidemic. 

Οι Πλειάδειοι εργάζονται ακούραστα 

να σταματήσουν την επιδημία.


On Friday, January 24th,

 they have developed the first

 Stardust nanopowder to erase 

the virus and have spread it 

towards the surface of the planet

 from their ships

 stationed in Low Earth Orbit.

 The virus has reacted to the 

nanodust and mutated into a slightly

 less lethal and slightly

 more transmissible form.


Την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 

ανέπτυξαν την πρώτη

 Αστρόσκονη νανοσκόνη 

για να εξαφανίσουν τον ιό και την

 έχουν απλώσει πάνω στην επιφάνεια

 του πλανήτη από τα

 διαστημόπλοια τους που βρίσκονται 

σε Χαμηλή Γήινη  Τροχιά.

Learning from the reaction of the virus,

 the Pleiadians have

 developed a more advanced version 

of Stardust and 

applied it on Monday 

and Tuesday (January 27th and 28th).


Μαθαίνοντας από την αντίδραση του ιού, 

οι Πλειάδειοι

 έχουν αναπτύξει μια 

πιο αναβαθμισμένη μορφή της

 Αστρόσκονης και την έχουν εφαρμόσει

 από την Δευτέρα 

και  την Τετάρτη 

(27 και 28 Ιανουαρίου 2020).

As as result of this, the virus 

is not spreading 

anymore with
geometric progression 

as it was until now, and appears to

 be slowing down:

Σαν αποτέλεσμα αυτού, ο ιός 

δεν εξαπλώνεται πια με

γεωμετρική πρόοδο 

όπως ήταν μέχρι τώρα,

και εμφανίζεται 

να επιβραδύνεται:The Light forces are expecting 

that the spread of infection

 will even out in a week or two, 

with less and less new cases 

reported after that.


Οι Δυνάμεις του Φωτός αναμένουν 

ότι η εξάπλωση της μόλυνσης 

θα σταματήσει σε μια ή δυο βδομάδες

 με λιγότερες και ακόμη λιγότερες 

νέες περιπτώσεις να αναφέρονται

 μετά από αυτό.After enough attempts, the Pleiadians 

will be able to completely 

hack the virus and stop it 

from spreading, exactly

 in the same way they stopped

 the Spanish flu pandemic in 1918:

Μετά απο αρκετές απόπειρες, 

οι Πλειάδειοι θα μπορούν

 να χακάρουν τον ιό και 

να τον σταματήσουν

 απο το να εξαπλώνεται 

με τον ίδιο τρόπο που σταμάτησαν την 

Ισπανική γρίπη πανδημία το 1918:The viruses can only spread 

effectively when 

they receive support

 from the dark forces 

on the plasma plane.


Οι ιοί μπορούν να απλώνονται

 αποτελεσματικά όταν

 λαβαίνουν υποστήριξη 

από σκοτεινές δυνάμεις

 στο πεδίο  πλάσματος.Also, all remaining

Chimera plasma spiders, 

which are up to 

a few miles in diameter,  

are extremely starved and on the 

brink of extinction, 

and now they are 

rushing to Wuhan and

 other cities with high number 

of infections to feed off fear

 and suffering.


Επίσης όλες ποι υπολοιπόμενες

 αράχνες πλάσματος της 

Χίμαιρας, που είναι μερικά 

χιλιόμετρα σε διάμετρο, είναι 

εξαιρετικά πεινασμένες 

και στο άκρο της εξόντωσης, και 

τώρα τρέχουν στην Ουχάν 

να τραφούν από τον φόβο και 

τα δεινά.


This is a perfect trap for them,

 as the Light Forces can 

clear them much more 

effectively when 

they all gathered in

 such a small space 

and are not evenly 

spread around the 

surface of the planet anymore.


Αυτή είναι μια τέλεια παγίδα 

για εκείνες, καθώς οι 

Δυνάμεις Του Φωτός μπορούν 

να τις καθαρίσουν πιο 

αποτελεσματικά 

όταν συγκεντρώνονται 

όλες μαζί σε ένα 

μικρό μέρος 

και δεν απλώνονται παντού

στο έδαφος του 

πλανήτη πια.


The Light Forces are now intensively

 clearing all the 

infection-supporting plasma 

and all plasma Chimera spiders 

and with this rate of purification, 

all plasma Chimera beings 

will be gone in a week or two, 

with only physical Chimera 

in US Space Command 

and DARPA remaining.


Οι Δυνάμεις του Φωτός 

τώρα καθαρίζουν με ένταση όλο το

 μολυσμένο-υποστηριγμένο πλάσμα 

και όλες οι αράχνες της 

Χίμαιρας από πλάσμα

 και με αυτόν τον βαθμό της 

εκκαθάρισης, όλα οι οντότητες

 της Χίμαιρας από πλάσμα θα

 χαθούν μέσα σε μια βδομάδα ή δυο,

 με μόνη να παραμένει 

η  φυσική Χίμαιρα 

στην Αμερικάνικη Διαστημική Εξουσία 

και στην  Υπηρεσία DARPA

 (Αμυντική Υπηρεσία 

Αναβαθμισμένων Προϊόντων Έρευνας).The Light Forces are asking 

everybody that feels so guided

 to support this clearing process

 by visualizing violet flame 

purifying all virus-supporting plasma 

and all plasma Chimera

 spiders.


Οι Δυνάμεις του Φωτός 

ζητούν από τον καθένα που

 αισθάνεται καθοδηγούμενος 

να υποστηρίξει την διαδικασία

 ξεκαθαρίσματος 

με το να οραματίζεται την βιολετή φλόγα

 να καθαρίζει 

όλο το υποστηριγμένο 

από τον ιό πλάσμα και 

όλες της αράχνες 

από πλάσμα της Χίμαιρας.People can also help stopping 

the coronavirus epidemic 

with the following meditation:

Οι άνθρωποι επίσης μπορούν 

να σταματήσουν την επιδημία

 του κοροναιού με τον ακόλουθο διαλογισμό:


It is very important to stay calm 

and not give into fear. 

To put things into perspective, 

over 80,000 people died from 

common flu in 2018

 in United States alone, 

and nobody 

seems to worry:Είναι πολύ σημαντικό 

να παραμείνουν ήρεμοι και να μην 

παραδίνονται στον φόβο.

Να βάλουν τα πράγματα 

σε προοπτική, πάνω από 80.000 

άνθρωποι πέθαναν από την κοινή γρίπη

 το 2018 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, 

και κανείς δεν φαίνεται να 

ανησυχεί:

And 650,000 people worldwide:

και 650.000 άνθρωποι παγκοσμίως:
For an average human being, 

the  risk of getting this

 coronavirus is very low and 

will most likely remain low:

Για μία ανθρώπινη ύπαρξη,

 το ρίσκο να κολλήσουν αυτόν 

τον κοροναιό είναι πολύ χαμηλό

 και πιθανόν να παραμείνει

 χαμηλό:https://www.lewrockwell.com/2020/01/bill-sardi/your-chance-of-developing-symptoms-or-dying-from-the-menacing-coronavirus-that-now-threatens-global-human-populations-is-0-0000017482-symptoms-0-0000001137-death/
The best advice for anybody 

would be to threat this 

epidemic the same way 

as the common flu. 

This will take 

out the most of the fear.Η καλύτερη συμβουλή

 για τον καθένα είναι να 

αντιμετωπίσει αυτόν τον ιό 

όπως την κοινή γρίπη. 

Αυτό θα 

πάρει και τον 

περισσότερο φόβο.You can check the current state 

of the epidemic here:

Μπορείτε να τσεκάρετε

 την παρούσα κατάσταση της 

επιδημίας εδώ:

And here:

Και εδώ:

When this epidemic scare subsides,

 the Cabal has another

 trick up their sleeves:


Όταν αυτή η επιδημία φόβου υποτροπιάσει,

 η Καμπάλ έχει 

και άλλους άσσους 

κάτω από το μανίκι της:


Even that will not work, 

as the Light Forces are already

 working on the solution.Και αυτό δεν θα λειτουργήσει,

 καθώς οι Δυνάμεις του

 Φωτός ήδη εργάζονται 

πάνω στην λύση του.The Blue Dawn is coming:


Η Μπλέ Αυγή έρχεται: 

Victory of the Light!

Νίκη του Φωτός!

*ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΝΟΡΑΤΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ 
ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

ACADEMY OF INNER LIGHT (NETWORK)


❤ SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE


 CHANNEL ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE

http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966❤ VISIT AND PURCHAGE 

“ACADEMY OF INNER LIGHT” 

BOOKS ON AMAZON PAGE

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

“ACADEMY OF INNER LIGHT” 

ΣΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ ΣΤΟ AMAZON❤LIKE OUR FACEBOOK PAGE 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΟΤΙ ΣΑΝ ΑΡΕΣΕΙ Η

 ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki

No comments:

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...