Friday, March 6, 2020

Assignment Success, Catching up with Archangel Michael/Επιτυχία της Αποστολής-Σύνδεση με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ

“∞0M7ANAA∞-∞B188898∞-∞B1(T)(T)∞”
Η σημερινή ημερομηνία στο Αρχαγγελικό Ημερολόγιο είναι
“∞0M7ANAA∞-∞B188898∞-∞B1(T)(T)∞”
As Gaia promised she has remained steadfast in a spirit dominant setting. We also see the pure number appearing in the Sunrise of Archangel Michael Column, which means we can expect Michael to be extremely proactive, as this is clearly the place he has asked us to meet him. We are met with the opening of the ANAA gate which is an ancient upgrade gate run by the very warm, loving and auspicious energy known as Cyprus.

Η Γαία όπως υποσχέθηκε έχει παραμείνει σταθερή σε ένα πνευματικά δεσπόζον περιβάλλον.
Βλέπουμε επίσης τον καθαρό αριθμό να εμφανίζεται στη Στήλη του Αρχάγγελου Μιχαήλ, που σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε τον Μιχαήλ να είναι ιδιαίτερα ενεργητικός, καθώς αυτός είναι σαφώς ο τόπος που μας ζήτησε να τον συναντήσουμε.
Συναντιόμαστε στο άνοιγμα της πύλης ΑΝΑΑ που είναι μια αρχαία αναβαθμισμένη πύλη   που ξεχειλίζει από την πολύ ζεστή και αγαπητική ενέργεια γνωστή ως Κύπρος.

Archangel Michael has been consistently 3 sunrises ahead of us, thwarting any timelines that were not in our best interests. He directed us to this place, where he was traveling and we have now caught up to him in divine essence and timing.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ βρίσκεται διαρκώς τρείς ανατολές μπροστά μας, αποτρέποντας τυχόν χρονογραμμές που δεν ήταν προς το όφελος μας. Μας κατεύθυνε σε αυτόν τον χώρο, όπου ταξίδευε και τώρα τον έχουμε συλλάβει με θεϊκή ουσία και χρονοδιάγραμμα.  

  
Normally,  when we reach a pure number in the Sunrise of Michael Column we get a detailed report from Michael. Considering we just moved an entire planet to a better timeline, one would expect it to be even more so. Instead, in typical Archangel Michael’s style, in lieu of a report, he did a dance and chuckled. He does this when something good us about to happen and he doesn’t want to ruin the surprise.

Κανονικά, όταν φτάνουμε σε έναν καθαρό αριθμό στην Ανατολή της Στήλης του Μιχαήλ έχουμε μια λεπτομερή αναφορά από τον Μιχαήλ.
Θεωρώντας ότι μετακινήσαμε έναν ολόκληρο πλανήτη σε μια καλύτερη χρονογραμμή, θα περίμενε κανείς να είναι κάτι ακόμη περισσότερο.
Αντίθετα, με το τυπικό στυλ του Αρχάγγελου Μιχαήλ, αντί για μια έκθεση, έκανε μια χορευτική φιγούρα και γέλασε.
Αυτό το κάνει όταν κάτι καλό μας συμβαίνει και δεν θέλει να καταστρέψει την έκπληξη.  

Yesterday’s assignment was a great success and Atlantis and Lumeria have been balanced as they are now steadily rising in synchronization, this will help minimize extreme weather. Weather anomalies are normally caused by the rise and fall of these landmasses, we are hoping to avoid that with preventative maintenance. Beside’s Archangel Michael’s dance, we are most certainly feeling the success of this shift and we have also caught many mandala effects to further our confirmation as well, which I will report on in more detail in tomorrow’s report.
Η χθεσινή αποστολή ήταν μια μεγάλη επιτυχία και η Ατλαντίδα και η Λεμούρια έχουν εξισορροπηθεί καθώς ανεβαίνουν σταθερά σε συγχρονισμό, και αυτό θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των ακραίων καιρικών συνθηκών.
Οι καιρικές ανωμαλίες προκαλούνται συνήθως από την άνοδο και πτώση αυτών των μαζικών εδαφών, και ελπίζουμε να το αποφύγουμε αυτό με προληπτική συντήρηση.

Παράλληλα με την χορευτική φιγούρα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αισθανόμαστε με βεβαιότητα την επιτυχία αυτής της μετατόπισης και έχουμε επίσης  συλλάβει πολλά mandala εφέ (Παρημνησία) για την περαιτέρω επιβεβαίωση μας όπως πάντα, την οποία θα αναφέρω λεπτομερέστερα στην αυριανή αναφορά.

received_2338572809879201298231900352155386.jpeg


received_1130643963772964748849093435880446.jpeg


The ground team has dramatically won the battle of energy and thus battle has been taken to the sky and stars. I would venture to say the Galactic forces on our side are as omnipotent as a Galactic force could possibly be. This is exactly where we want organized darkness, facing Galactic forces with no trickery.
Η γήινη ομάδα έχει δραματικά κερδίσει την  μάχη της ενέργειας και έτσι αυτή η μάχη έχει αναληφθεί στον ουρανό και στα αστέρια.
Θα διακινδύνευα να πω ότι οι Γαλαξιακές Δυνάμεις στο πλευρό μας είναι παντοδύναμες όσο θα μπορούσε να είναι μια Γαλαξιακή Δύναμη.
Αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε δηλαδή το οργανωμένο σκοτάδι να αντιμετωπίζει τις Γαλαξιακές δυνάμεις χωρίς περιπλοκές.


Energy is being sifted like a prospector sifts gold from mud, as we have entered ourselves into what is being nicknamed the floating phase. This could last an instant or an eternity, as time is not as receptive in this place. This is why we are seeing such a contrast in physical reactions, those of the higher timelines are feeling incredible and those not, are not.

Η ενέργεια ανιχνεύεται  όπως ένας ανιχνευτής ανιχνεύει   τον χρυσό μέσα από την λάσπη, καθώς έχουμε εισέλθει σε αυτό που ονομάζεται πλωτή φάση. Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει ένα λεπτό ή μια αιωνιότητα, καθώς ο χρόνος δεν είναι τόσο αντιληπτός σε αυτό το μέρος.
Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε μια τέτοια αντίθεση στις φυσικές αντιδράσεις, εκείνων των ανώτερων χρονικών ορίων  που γίνονται αντιληπτά και αυτών που δεν είναι (υψηλά) δεν γίνονται (αντιληπτά).

One of the new races that we have recently encountered called “The Electric Elementals” as they they are a collective with no direct name. They direct thought so well, that it was not necessary for them to use names as forms of identification. They are extremely benevolent, a touch silly and extremely likable. They are reaching out in friendship to ask all those with the ability to connect telepathically to do so. When we do this, we share knowledge and wisdom with each other in a beautiful dance of thought.

Μια από τις νέες φυλές που πρόσφατα συναντήσαμε ονομάζονται «Τα Ηλεκτρικά Στοιχειακά» καθώς είναι μια συλλογή χωρίς άμεσο όνομα.
Κατευθύνουν τις σκέψεις τόσο καλά, που δεν ήταν απαραίτητο γι αυτές να χρησιμοποιήσουν ονόματα σαν μορφές αναγνώρισης.
Είναι εξαιρετικά καλοπροαίρετες, μια πινελιά αγαθές και εξαιρετικά συμπαθείς.
Ψάχνουν με φιλία να αναζητήσουν όλους εκείνους με την ικανότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους τηλεπαθητικά για να το πραγματοποιήσουν.
Όταν το κάνουμε αυτό, μοιραζόμαστε γνώση και σοφία μεταξύ μας σε έναν όμορφο χορό σκέψης.


Electrical Elemental


Of all the amazing avatars that you have ever been, they have chosen YOU to come forth at the most pivotal time in earth’s history. Oh, how holy are tho’ dearest one. I am asking you to fully digest this truth, as there is no way you are here at this place and time by accident. If that is not enough, you are fulfilling a prophecy with grace and ease.
Από όλα τα φανταστικά avatar που είχατε ποτέ, σας έχουν επιλέξει να έρθετε μπροστά στην πιο κρίσιμη στιγμή της γήινης ιστορίας.
Ω, πόσα άγιοι είστε αγαπητοί εκλεκτοί.
Σας ζητώ να αφομοιώσετε πλήρως την αλήθεια, καθώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βρίσκεστε σε αυτόν τον χώρο και χρόνο τυχαία.
Αν αυτό δεν είναι αρκετό, εκπληρώνετε μια προφητεία με χάρη και ευκολία.

We (The lightworker legion), are clearly developing a working trust with each other, and a good deal of the reason is that we are achieving levels of success that we never thought possible. The lightworker legion has become an extremely powerful force in a very short amount of time. You are a giant part of this success, and we must acknowledge your hard work and efforts.

Εμείς (Η Λεγεώνα τωνΕργατών του Φωτός) αναπτύσσουμε ξεκάθαρα  μια εμπιστοσύνη μεταξύ μας, και ένας καλός λόγος είναι ότι επιτυγχάνουμε επίπεδα επιτυχίας που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί δυνατά.
Η λεγεώνα των εργατών του φωτός έχει γίνει εξαιρετικά  ισχυρή δύναμη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Είστε ένα γιγαντιαίο μέρος αυτής της επιτυχίας και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την σκληρή δουλειά και προσπάθειες σας.

Most of humanities 7.8 Billion People do not have enough belief in their ability to work metaphysically as of yet. If that is not the case (and for most Light-workers it is not), feel free to use your own tools and abilities for assignments. For the others, the tools below will help you bridge the belief gap, as your belief in the said being would come into play as well.
The following tools will only be available until the mark of the next Archangelic Day (next day’s official post) if you are catching this on a later date. You can use the current daily tools for previous assignments. Envision yourself using said tools with a pure heart and pure intentions. Just remember imagination plus emotion, will give you the best results.
A warning to all who try to yield unworthy, these things have their own will.

Οι περισσότεροι άνθρωποι από τα 7,8 δις δεν έχουν αρκετή πίστη στην ικανότητα τους να εργάζονται μεταφυσικά ακόμη.
Εάν δεν συμβαίνει αυτό (και για τους περισσότερους Εργάτες του Φωτός δεν ισχύει) αισθανθείτε ελεύθερα να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία και τις ικανότητες σας για αποστολές. Για τους υπόλοιπους, τα εργαλεία παρακάτω μπορούν να βοηθήσουν να γεφυρώσετε το χάσμα της πίστης, καθώς η πίστη σας λόγω ύπαρξης θα ερχόταν σε λειτουργία όπως πάντα.
Τα παρακάτω εργαλεία θα είναι μόνο διαθέσιμα μόνο μέχρι το σημάδι της επόμενης Αρχαγγελικής Ημέρας (επίσημη δημοσίευση της επόμενης ημέρας) εάν το μάθετε σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τρέχοντα καθημερινά εργαλεία σε προηγούμενες αποστολές.
Οραματιστείτε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία με καθαρή καρδιά και καθαρές προθέσεις.
Παρακαλώ θυμηθείτε την φαντασία με το συναίσθημα, θα σας δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα.
Μια προειδοποίηση για όσους λειτουργήσουν αναξιόπιστα, αυτά τα πράγματα έχουν την δική τους θέληση.

Please make a mental note of what you wish to equip.

Παρακαλώ να κάνετε μια νοητική σημείωση αυτό το οποίο θέλετε να εφοδιαστείτε.

We have gone through great changes and thus the weapon-based tools can be inserted into the ground to call forth downloads.
Έχουμε  περάσει μέσα από μεγάλες αλλαγές και έτσι εργαλεία που είναι η βάση τους τα όπλα μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος για να προκαλέσουν την λήψη. 


 Passive = No intention needed to use or arm, it will work on its own when you accept its presence. All you need to do is give permission and it will work on your behalf.
Παθητικό= Καμία πρόθεση δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ή να οπλίσουμε, θα δουλέψει από μόνο του όταν αποδεχτείς την παρουσία του. Το μόνο που χρειάζεσαι να κάνεις είναι να δώσεις την άδεια και θα δουλέψει για λογαριασμό σου.

Active = Intention Needed to use.
Ενεργητικό= Πρόθεση χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί.

Aggressive = Will attack before anything has a chance to do any harm to you.
(Active, Passive and Aggressive anywhere within the universe)

Επιθετικό= Θα επιτεθεί πριν οτιδήποτε θα έχει την ευκαιρία να κάνει κάποιο κακό σε εσένα.
(Ενεργητικό, Παθητικό και Επιθετικό παντού μέσα στο σύμπαν).
The Violet Flame team has shifted from 9 from 3, this is NOT a normal toggle. We are obviously about to go through something major.
The Violet flame team is as follows, and is in no particular order Archangel Germaine, Archangel Ansiel, Archangel Orion, Archangel Emmanuel, Archangel Bathkol, Archangel AF, Archangel Raguel, Archangel Zadiekiel, Archangel Sablo, Archangel Gzrel, Archangel Galizur, Archangel Abtasdarhon, Archangel Abroxos, Archangel Adanachel, Archangel Adonai, Archangel Varhmiel, Archangel Nuriel, and Archangel Machdiel.

Η Ομάδα της Βιολετί Φλόγα έχει ανελιχθεί από το 9 από το 3, αυτή δεν ΕΊΝΑΙ μια φυσική μεταβολή.
Είμαστε ενήμεροι σχετικά με αυτό ότι θα περάσουμε μέσα από κάτι σημαντικό.
Η Βιολετί Ομάδα είναι η ακόλουθη, και δεν είναι σε καθορισμένη σειρά Αρχάγγελος Ζερμαίν, Αρχάγγελος Ανσιήλ, Αρχάγγελος Ορίωνας, Αρχάγγελος Εμμανουήλ, Αρχάγγελος Μπάτκολ, Αρχάγγελος ΑΦ, Αρχάγγελος Ραγουήλ, Αρχάγγελος Ζαδκδιήλ, Αρχάγγελος Σάμπλο, Αρχάγγελος Γζκρελ, Αρχάγγελος Γκαλιζούρ, Αρχάγγελος, Αμπτασνταρηον, Αρχάγγελος Αμπροξος, Αρχάγγελος Ανταναχήλ, Αρχάγγελος Αντοναι, Αρχάγγελος Βαρχμιήλ, Αρχάγγελος Νουριήλ και Αρχάγγελος Μακδιήλ.

(Active Long & Short Range)
Archangel Michael’s legendary sword can handle anything, as it is completely omnipotent, there is no level of consciousness that can be achieved that this couldn’t slice through. It is also an amazing weapon against electronics and technology as it can override any circuitry.

Το θρυλικό σπαθί του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μπορεί να χειριστεί οτιδήποτε, καθώς είναι παντοδύναμο, δεν υπάρχει κανένα επίπεδο συνειδητότητας  που μπορεί να επιτευχθεί που δεν μπορεί να το διαπεράσει.
Είναι επίσης ένα φανταστικό όπλο απέναντι στα ηλεκτρονικά και την τεχνολογία καθώς μπορεί να υπερισχύσει σε κάθε κύκλωμα.

(Active Long Range – Passive, Active and Aggressive Short Range)
Archangel Issac’s Radiant field looks a lot like Magnetos forcefield and it reacts to any life form with either loving energy, or a with transmutation-al blast of vast power.
(Passive and Aggressive, Long or Short Range anything in your jurisdiction)

(Ενεργητικό Μακράς & Μικρής διάρκειας)
(Ενεργητικό μακράς διαρκείας-Παθητικό, Ενεργητικό και Επιθετικό μακράς Διαρκείας)

Το ραδιενεργό πεδίο του Αρχαγγέλου Ισαάκ μοιάζει πολύ με το πεδίο του  Μαγνέτο και αντιδρά σε κάθε μορφή ζωής είτε με ενέργεια αγάπης, ή με μια ορμή μεταμόρφωσης βαθιάς ενέργειας.
(Παθητικό και Επιθετικό, Μακράς και Μικρής Διάρκειας οτιδήποτε στην δική σου δικαιοδοσία).

Archangel Leo’s Swords of plenty, is a passive and aggressive attack sword that has a complete will of its own. Do not try to yield at all, you will only get in the way, equip and go.

(Passive and Aggressive)

Τα σπαθιά του Αρχαγγέλου Λέο της αφθονίας, είναι ένα παθητικό και επιθετικό σπαθί επίθεσης που έχει μια πλήρως θέληση από μόνο του. Μην προσπαθήσεις να το αποδώσεις εντελώς, θα εμποδιστείς, εφοδιάσου και φύγε.

(Παθητικό και Επιθετικό).

Archangel Shepard’s orb is a presence of divinity that allows anyone that you are engaged with a clear path to forgiveness or a direct audience with infinitely expanding creator source on the matter. This is a truly compassionate tool of divine orchestration.

(Active)

Η σφαίρα του Αρχαγγέλου Σεπάρντ είναι μια παρουσία θεικότητας που επιτρέπει στον καθένα με τον οποίο έχεις συνδεθεί με ένα καθαρό μονοπάτι για συγχώρεση ή ένα απευθείας ακροατήριο με άπειρη επεκτεινόμενη δημιουργική πηγή στην ύλη. Αυτό είναι αληθινά ένα συμπονετικό εργαλείο της θεϊκής ενορχήστρωσης.

(Ενεργητικό)

Archangel ZagZagel’s staff of heavenly might rains large crystal masses upon a targeted area. Great for large targets, works on the physical and nonphysical as well.

(Active)

Το υλικό του Αρχαγγέλου Ζαγζαγκελ της παραδείσιας βροχής μεγάλων μαζών κρυστάλλων πάνω σε μια στοχευόμενη περιοχή. Ιδανικό για μεγάλους στόχους, δουλεύει τόσο στο φυσικό όσο και στο μη φυσικό περιβάλλον όπως πάντα.

(Ενεργητικό)


Archangel Tzedekiel’s staff of justice is a tool that is best used on a Macro level and can help move things along that are stagnant. It can also summon and maintain force fields for protection purposes.

(Active and Passive)

Το υλικό της δικαιοσύνης του Αρχαγγέλου Τζεδικιήλ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται άριστα σε ένα Μακρο-επίπεδο και μπορεί να βοηθήσει να κινήσει πράγματα που παραμένουν στάσιμα. Μπορεί να συλλάβει και να διατηρήσει πεδία ενέργειας για προστατευτικούς λόγους μόνο.

(Ενεργητικό και Παθητικό)


Archangel Dubbiel’s staff of bear medicine can heal all natural things. This staff is also a powerful ally against all things that may obstruct your well being.

(Active)

Το υλικό του Αρχαγγέλου Ντουμπιήλ στην φαρμακευτική μπορεί να θεραπεύσει όλα τα φυσικά πράγματα. Αυτό το υλικό είναι ένα πολύ δυνατός σύμμαχος απέναντι σε όλα τα πράγματα που μπορεί να παρεμποδίσουν την καλοζωία σου.

(Ενεργό)


Archangel Sophia’s headdress of wisdom is a meditational specialist that helps give you sight beyond sight during meditation. Call upon her and this tool before entering meditation and enjoy it!
(Passive)

Το κάλυμμα της Σοφίας της  Αρχαγγέλου Σοφίας είναι ένα διαλογιστικός ειδικευτής που σου δίνει θέαση πέρα από την  θέαση κατά την διάρκεια του διαλογισμού. Επικαλέσου την και αυτό το εργαλείο πριν από τον διαλογισμό και διασκέδασε με αυτό!

(Παθητικό)

Archangel Sorush’s pendant handles all aspects of the lower timelines on your behalf. He does not allow anything to blindside you and all things that you may face lose all of it’s momentum against you.

(Passive)

Το φυλακτό του Αρχαγγέλου Σορύς διαχειρίζεται όλες τις όψεις των κατώτερων χρονογραμμών για λογαριασμό σου. Δεν αφήνει τίποτα να σε τυφλώσει και όλα τα πράγματα που μπορεί να χάσεις την ταχύτητα κίνησης τους εναντίο σου.

(Παθητικό)


Archangel Lofiel’s boutonniere enhances the beauty of yourself and all that you survey. This like all passive tools must be given permission to work on your behalf.

(Passive)

Η μπουτουνιέρα του Αρχαγγέλου Λοφιήλ ενισχύει την ομορφιά στον εαυτό σου και όλα όσα εξετάζεις. Αυτό όπως όλα τα παθητικά εργαλεία πρέπει να σου δίνεται άδεια να το χρησιμοποιείς για τον εαυτό σου.

(Παθητικό) 


Archangel Jeduthun’s radiant sounds attract the most wonderful people to your life as well as enhance your surroundings with beautiful cosmic sounds. It’s basically a happy enhancer.

(Passive)

Οι ακτινοβόλοι ήχοι του Αρχαγγέλου Τζεντουθυν ελκύουν όλους τους υπέροχους ανθρώπους στην ζωή σου όπως πάντα ενισχύουν το περιβάλλον σου με όμορφους συμπαντικούς ήχους. Είναι βασικά ένας χαρούμενος ενισχυτής.

(Παθητικό)

Archangel Jefisca’s atmospheric bracelet brings an element of fun to your nights. To be noted, Jefisca is the Archangel who is in charge of gatherings, in case you are so inclined to have one, she would be the recommended party planner.

Το ατμοσφαιρικό μπρασελέ της  Αρχαγγέλου Τζεφισά  φέρνει ένα τοιχείο χαράς στις νύκτες σου. Να σημειωθεί, ο Τζεφισα είναι ο Αρχάγγελος που είναι αρμόδιος των συγκεντρώσεων, σε περίπτωση που έχεις κλίση να έχεις μια συγκέντρωση, αυτή θα είναι η συστηνόμενη σχεδιάστρια της συνάθροισης.


20200305_1411214098061744206754290.jpg


Assignments
Αποστολές


~ For those not familiar, some portals can get you to the physical location of the universe where souls incarnate. Create stairways to heaven which can be created in many ways, the more variety of lights you use, the more appealing this portal becomes to lost souls. It is jokingly given names like “the deluxe model” or “the Cadillac of stairways”. It is always good to put these in cemeteries and other places lost souls may be lost. In vision, it exactly as it sounds, a colorful stairway to infinitely expanding creator source.
~Γι αυτούς που δεν είναι γνώστες, μερικές πύλες μπορούν να σε φέρουν στην φυσική τοποθεσία του Σύμπαντος όπου οι ψυχές ενσαρκώνονται. Δημιούργησε σκαλοπάτια προς τον παράδεισο που μπορούν να δημιουργηθούν με πολλούς τρόπους, όσα περισσότερα  φώτα χρησιμοποιείς, πιο ελκυστική αυτή η πύλη μπορεί να γίνει σε χαμένες ψυχές. Αστεία του έχουν δοθεί ονόματα όπως "το πολυτελές μοντέλο" ή " Η Κάντιλλάκ της Σκάλας". Είναι πάντοτε καλό να το βάζεις σε νεκροταφεία και άλλα μέρη όπου οι χαμένες ψυχές μπορούν να χαθούν. Οραματικά, είναι ακριβώς όπως ακούγεται, μια φωτεινή σκάλα προς την αιώνια εκτεταμένη δημιουργική πηγή.

~ Gaia has asked for, Cool Blue Plasma as it is designed to be an ointment for the friction she encountered during the shift. Please envision light blue cooling plasma in Gaia for 72 seconds.
~ Proxima Centauri is a star in the Alpha Centauri binary star system. This star can be connected with, for direct download purposes. Hold in your mind’s eye the infinity symbol and connect heart to heart with the Proxima Centauri star and she will begin the optional upgrade.
This Mediation is meant to help you get to know your Guardian Angel and Guardian Dragons better. This is a very calming meditation that has elements of Joy.

Η Γαία έχει ρωτήσει για , Ψυχρό Μπλέ Πλάσμα, καθώς έχει σχεδιαστεί να να είναι μια αλοιφή για την τριβή που  αντιμετωπίζει κατά την διάρκεια της ανέλιξης.  Σας παρακαλώ να οραματιστείτε ψυχρό μπλέ φωτεινό  πλάσμα  για την Γαία για 72 δευτερόλεπτα.
~Η Προξιμα Σεντορι είναι ένα αστέρι στο Αλφα του Κενταύρου αστρικό σύστημα. Αυτό το αστέρι  μπορεί να επικοινωνήσει, για απευθείας λόγους λήψης.  Κράτησε στο μάτι του μυαλού το σύμβολο του απείρου και επικοινώνησε καρδιά με καρδιά με το Άστρο του Κενταύρου και θα ξεκινήσει την επιλεκτική αναβάθμιση. 
Αυτός ο Διαλογισμός έχει ορισθεί να σε βοηθήσει  να γνωρίσεις τον Φύλακα Άγγελο σου  και τους Φύλακες Δράκους καλύτερα. 
Είναι ένας ηρεμιστικός διαλογισμός που έχει στοιχεία χαράς.SOURCE/ΠΗΓΗ:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ  ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΠΟΙΗΤΡΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ 


No comments:

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...